cinsel-tutuklama

ÇOCUK CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNUN YATARI

ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI SUÇUNUN YATARI

Cezanın cinsel istismarı suçunun yatarı cezanın madde hükmünde yer alan yıllara göre infaz edilmesi anlamına gelmektedir. Buna göre, çocuğa cinsel yönden istismar eden kişi 8 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası, fiillerin sarkıntılık düzeyinde kalması halinde 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır.

Bunun yanında Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması hâlinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamaz.

cinsel-tutuklama
cinsel-tutuklama

Suçun maddenin 3. Fıkrasında yer alan kişiler tarafından işlenmesi halinde yukarıda açıklanan cezalar yarı oranında arttırılarak verilip, suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki ceza mahkemelerince verilen mahkumiyet kararlarının infazı için bu kararların kesinleşmesi gerekir. Kesinleşmenim gerçekleşmesi sonucunda mahkeme kararlara kesinleşme şerhi işleyerek infaz savcılığına gönderir. 

Verilen mahkumiyet kararları 3 yıldan fazla olması halinde infaz savcılığı sanık hakkında derhal yakalama emri çıkartır. Bunu takiben savcılık tarafından kişinin cezası, ne kadar cezaevinde kalacağı gibi hususların yer aldığı bir müddetname düzenlenerek, sanığa gönderilir.Sanık bu müddetname ile cezaevinden ne zaman çıkacağını, ceza süresine hakim olur. 

7242 sayılı kanuna göre kural olarak koşullu salıverme için infaz oranı cinsel istismar suçlarında ¾ olarak belirlenmiştir. Buna göre yukarıdaki cezaları alan sanıkların tutukluluk ve gözaltı süreleri cezalarından çıkartılarak lehe kanun prensibi ilkesi ile ¾ oranında mahkumiyetini tamamlayıp, geri kalan cezasını denetimli serbest olarak dışarıda tamamlayacaktır.

ADLİ PARA CEZASINA ÇEVİRME, ERTELEME VE HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI

Adli para cezası: Alternatif bir yaptırım türü olan adli para cezası, tek başına uygulanabileceği gibi hapis cezası ile de uygulanabilmektedir. Hukukumuza göre kasten işlenebilen suçlarda 1 yıl ya da daha az hapis cezasına hükmedilen durumlarda bu ceza adli para cezasına çevrilebilmektedir. Makale konumuz çocuğun cinsel istismarı suçunun yaptırımları 1 yıldan fazla olmsı nedeniyle adli para cezasına tek başına hükmedilmemektedir.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması: Sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi boyunca kasıtlı bir suç işlenmez ve yükümlülüklere uygun davranılırsa ceza kararının ortadan kaldırılması ve davanın düşmesine yol açan bir cezanın bireyselleştirilmesi kurumudur (CMK md.231) Çocuğun cinsel istismarı suçunun yaptırım süreleri nedeniyle fail bakımından hükmün açıklanmasının geri bırakılması hükümleri uygulanmamaktadır.

Cezanın Ertelenmesi: İşlediği suçtan dolayı iki yıl veya daha az süreyle hapis cezasına mahkûm edilen kişinin cezası ertelenebilir. Bu sürenin üst sınırı, fiili işlediği sırada onsekiz yaşını doldurmamış veya altmışbeş yaşını bitirmiş olan kişiler bakımından üç yıldır( TCK 51).

Kanun hükmü nedeniyle çocuğun cinsel istismarı suçunda cezanın ertelenmesi hapis cezası süreleri nedeniyle mümkün değildir.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.