CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA

CİNSEL DOKUNULMAZLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇLAR

CİNSEL SUÇLAR NEDİR?

Cinsel suçlar; kişinin korunan cinsel dokunulmazlığının, cinsel davranışlarla ihlal edilmesi sonucunda gerçekleşir. Cinsel davranışlar ise, cinsel bir amaçla veyahut cinsel arzuların tatmin edilmesi amacıyla gerçekleştirilen eylemleri ifade eder.

Türk Ceza Kanunu kapsamında cinsel suçlar dört suç tipi olup; cinsel saldırı, çocukların cinsel istismarı, reşit olmayanla cinsel ilişki ve cinsel taciz başlıkları ile düzenlenmiştir.

1. CİNSEL SALDIRI (TCK md. 102)

 • Cinsel Saldırı Suçu Nasıl Oluşur?

Cinsel saldırı suçu, kasten cinsel arzuların tatmin edilmesi amacıyla, on sekiz yaşını tamamlamış bir kimsenin rızası dışında cinsel dokunulmazlığının ve vücut dokunulmazlığının ihlal edilerek bedenine fiziksel temasta bulunmak suretiyle oluşur. Suçun oluşabilmesi için bedene fiziksel temas şarttır.

 • Cinsel Saldırı Suçunun Basit ve Nitelikli Halleri Nelerdir?

Cinsel saldırı suçu niteliği gereği tek tip hareketle gerçekleşmeyen bir suçtur.  Söz konusu bu suç tipinde mağdura yönelen hareketin devamlılığı dikkate alınır.

Nitekim cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması halinde, fail tarafından mağdura yönelen eylemler devamlı nitelikte olmayıp, ani ve kesik şekilde gerçekleşir. Suçun bu tipini örneklendirmek gerekirse; sanığın mağdureyi omuzundan çekip yanağından öpmesi, sanığın mağdurenin cinsel organını sıkması, sanığın mağdurenin arkasından yaklaşarak kalçasını sıkması, sanığın mağdureye ısrarla “çok güzel bir kızsın, seni öpmek istiyorum” demesi, mağdurenin yanağından sıkması, kolundan ve başından tutması, mağdurenin elini tutması, elini mağdurenin omuzuna koyması gibi ani ve kesik hareketlerle yapılan eylemler cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması olarak nitelendirilmektedir.

Sayılan eylemlerin belli bir yoğunluk ile sürekli olarak devam etmesi halinde ise suç tipi basit cinsel saldırı halini alacaktır. Tekraren belirtmek gerekirse sarkıntılık düzeyindeki cinsel saldırı ile basit cinsel saldırı arasındaki fark, failin mağdura yönelen eylemlerin yoğunluk ve devamlılık arz etmesidir.

Cinsel saldırı suçunun nitelikli halinde ise bedene temasın boyutu artacak ve eylem cinsel ilişki boyutunda olacaktır. Failin mağdurun vücuduna organ veya sair bir cisim sokması, bilinen tabiri ile ırza geçmesi ya da tecavüz etmesi, cinsel saldırı suçunun nitelikli hali olup daha fazla ceza verilmesini öngörecektir.

Bu halin varlığı için; vücuda vajinal, anal veya oral yoldan organ ya da sair bir cismin sokulması gerekir. Vücuda penis, el, parmak, kol, dil gibi organ sokulabileceği gibi, vajinal veya anal yoldan cop, kalem, sopa, şişe gibi sair bir cisim sokulması halinde de suçun nitelikli şekli oluşur.

Suçun işlendiği sırada cebir ve şiddet uygulanmasından kaynaklı olarak mağdur üzerinde kasten yaralama suçunun ağır neticelerinin oluşması halinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulama alanı bulacaktır. Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi ya da ölümü halinde, fail hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yönünde hüküm tesis edilecektir.

 • Cinsel Saldırı Suçunun Cezası Nedir?

Türk Ceza Kanunu’nun 102. maddesi uyarınca; Cinsel davranışın sarkıntılık düzeyinde kalması sonucunda mağdurun şikayeti halinde, suçun failine iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir. Ancak cinsel davranışların sarkıntılık düzeyini aşarak sürekli ve yoğun şekilde devam etmesi sonucunda faile beş yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

Fiilin vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, on iki yıldan az olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur.

Cinsel saldırı için başvurulan cebir ve şiddetin kasten yaralama suçunun ağır neticelerine neden olması hâlinde, ayrıca kasten yaralama suçuna ilişkin hükümler uygulanır.

Suç sonucu mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölümü hâlinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmolunur.

 • Cinsel Saldırı Suçunda Şikayet Ve Zamanaşımı Süresi Nedir?

Basit cinsel saldırı suçu ile bu suçun sarkıntılık düzeyinde işlenmesinde, şikayet süresi fiil ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 ay olup nitelikli cinsel saldırı suçu şikayete tabi değildir.

Basit cinsel saldırı suçunun sarkıntılık düzeyinde kalması halinde şikayet hakkı kullanılmış ise dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Basit veya nitelikli cinsel saldırı suçlarının diğer hallerinde dava zamanaşımı süresi 15 yıldır. Söz konusu cinsel suçlar, bu zamanaşımı süresi içerisinde her zaman soruşturulabilir.

 • Cinsel Saldırı Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Basit cinsel saldırı ve sarkıntılık düzeyinde kalan basit cinsel saldırı suçlarında görevli mahkeme asliye ceza mahkemeleri, bunlar dışındaki TCK md. 102 kapsamındaki tüm haller bakımından  ağır ceza mahkemeleri görevlidir.

2. ÇOCUKLARIN CİNSEL İSTİSMARI (TCK md. 103)

 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçu Nasıl Oluşur?

Türk Ceza Kanunu’nun 6. maddesinde ”on sekiz yaşını doldurmamış kişi” çocuk olarak nitelendirilmektedir. Cinsel arzuların tatmin edilme amacıyla cinsel hareketlerin yöneltildiği mağdurun yasa gereği çocuk olması halinde çocuğun cinsel istismarı suçu oluşacaktır.

Cinsel istismar deyiminden; on beş yaşını tamamlamış olsun veya olmasın, fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama kabiliyeti gelişmemiş çocuklara karşı ve bunlar dışındaki çocuklara karşı yalnızca cebir, tehdit, hile ve iradeyi etkileyen herhangi bir nedene dayalı olarak gerçekleştirilen her türlü cinsel davranışlar anlaşılmalıdır (TCK md. 103/1-a,b).

 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Basit ve Nitelikli Halleri Nelerdir?

Basit cinsel istismar suçunda; çocuğun vücudu üzerinde, cinsel arzu ve istekleri tatmin amacı ile fakat cinsel ilişki düzeyine varmayan, temas içeren her türlü cinsel davranışlar icra edilir. Bu suç kapsamında failin cinsel eylemlerinin devamlılık ve belli bir yoğunluk arz etmesi gerekir.

Çocuğun bedeni üzerinde gerçekleştirilen cinsel amaçlı eylemler devamlılık göstermeyerek ani ve kesik mahiyette ise suç sarkıntılık düzeyinde kalmış kabul edilir.

Çocuğun bedeni üzerinde cinsel sömürüye varan, devamlı ve yoğun şekilde devam eden örneğin; mağdurun göğsünü ellemek ve yanağından öpmek,  “çok güzelsin, gel istediğin yere bırakalım” diyerek taciz eylemlerini sürdürerek çantasından tutup devamında onu araç içine çekmeye çalışmak, elini mağdurenin omzuna atıp kendisine doğru çekerek öpmeye çalışmak, dokunmak, sıkmak gibi fiiller cinsel istismar suçunun temel halidir. Ancak bu eylemlerin ani, kesik ve yoğunluk içermeyen şekilde olması, suçun sarkıntılık düzeyinde kalmasına sebebiyet verir.

Çocuğa karşı işlenen nitelikli cinsel istismar suçunda vücuda ”organ” ve ”sair cisim sokulması” şeklinde gerçekleşen cinsel eylemler söz konusudur. Bu eylemlerin cinsel arzuları  tatmin etme amacına yönelmesi aranmayıp, sadece vücuda organ veya sair bir cisim sokulması eylemlerinin gerçekleşmesi bu suçun işlenmiş kabul edilmesinde yeterlidir.

Vücuda penis, el, parmak, kol, dil gibi organ sokulabileceği gibi, vajinal, anal veya oral yoldan cop, kalem, sopa, şişe gibi sair bir cisim sokulması halinde de suçun nitelikli şekli oluşur.

 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçunun Cezası Nedir?

Çocukların basit cinsel istismarı suçunda, faile sekiz yıldan on yıla kadar hapis cezası verilir.

Çocuğa karşı gerçekleştirilen cinsel eylemler devamlılık göstermeyerek ani ve kesik mahiyette ise suç sarkıntılık düzeyinde kalmış kabul edilir. Sarkıntılık düzeyinde işlenen istismar suçunda fail hakkında üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezasına hükmedilir.

Mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde basit cinsel istismar ve sarkıntılık düzeyindeki cinsel istismar yönünden farklı hapis cezalarına hükmedilmekle; verilecek ceza istismar halinde on yıldan, sarkıntılık halinde ise beş yıldan az olamayacaktır.

Çocuğa karşı nitelikli cinsel istismar suçunda, faile on altı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezası verilir. Ancak mağdurun on iki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza on sekiz yıldan az olamayacaktır.

Suçun ”birden fazla kişi tarafından birlikte, insanların toplu olarak bir arada yaşama zorunluluğunda bulunduğu ortamların sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle, üçüncü derece dâhil kan veya kayın hısımlığı ilişkisi içinde bulunan bir kişiye karşı ya da üvey baba, üvey ana, üvey kardeş veya evlat edinen tarafından, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin sağladığı nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle işlenmesi halinde verilecek cezalar yarı oranında artırılacaktır.

Çocuğa karşı işlenen nitelikli cinsel istismar suçunun Türk Ceza Kanunu’nun 103/4 maddesindeki şekliyle işlenmesi halinde de verilecek cezalar yarı oranında artırılacaktır.

Çocukların cinsel istismarı suçunda kasten yaralamanın nitelikli hallerinin mevcut olması, mağdurun bitkisel hayata girmesi veya ölüm halinde suçun cezası; kasten yaralamanın nitelikli halinin gerçekleşmesind ayrıca yaralama hükümlerinin uygulanmasını, bitkisel hayat veya ölüm halinde ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilmesini gerektirecektir.

 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Şikayet Ve Zamanaşımı Süresi Nedir?

Sarkıntılık düzeyindeki cinsel istismar suçunun failinin çocuk olması halinde, bu suç hakkında soruşturma ve kovuşturma yapılması, mağdurun velisinin veya vasisinin şikayetine bağlıdır. Şikayet süresi fiilin ve failin öğrenilmesinden itibaren 6 aydır.

Söz konusu cinsel istismar suçu bakımından yukarıda izah edilen istisna dışında, bu suç şikayete tabii olmamakla re’sen soruşturulur. Çocuğun cinsel istismar suçunda dava zamanaşımı ise 15 yıldır. Bu süre içerisinde her zaman soruşturma yürütülebilir ve fail hakkında kamu davası açılabilir.

 • Çocukların Cinsel İstismarı Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

TCK 103/1’de yer alan çocukların cinsel istismarı suçunun temel şeklinin yaptırımı 15 yıla kadar hapis cezasını gerektirmesinden dolayı görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Aynı maddenin devamında yer alan sarkıntılık suçunun yaptırımı 8 yıl hapis cezasını gerektiği için görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir.

Cinsel istismar suçunda cinsel organ ya da sair cisimlerin sokulması ile gerçekleşmesi ya da suçun daha ağır neticelere neden olacak şekilde gerçekleştirilmesi şeklinde işlenmesi halinde aynı şekilde ağır ceza mahkemesi görevli olacaktır.

3. REŞİT OLMAYANLA CİNSEL İLİŞKİ (TCK md. 104)

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu Nasıl Oluşur?

Reşit olmayanla cinsel ilişki, on beş on sekiz yaş aralığında olup da fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını kavrayabilecek durumda olan, bir başka ifade ile isnat yeteneği bulunan bir çocuğun rızası ile gerçekleşen cinsel ilişki sonrasında çocuğun şikayeti ile kovuşturulan bir suç tipidir.

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Basit Hali Nedir?

Cebir, tehdit, hile gibi iradeyi sakatlayan eylemler olmaksızın on beş yaşını dolduran çocukla, cinsel ilişkide bulunmak suçun basit halidir. Diğer cinsel suçlardan ayrı olarak, reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda fail ve mağdur arasında karşılıklı rızanın varlığı aranır. Bu suçun işleniş biçiminde cebir, tehdit ve hile söz konusu değildir.

Ancak mağdurun yaşı on beşten küçükse rızanın varlığı aranmayarak suçun vasfı değişecek ve çocuğun cinsel istismarı suçu sübut olacaktır. Nitekim reşit olmayanla cinsel ilişki suçunda mağdurun, on beş yaşını bitirmiş ancak on sekiz yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

Her ne kadar bu suç bakımından karşılık rızanın varlığı aranıyor ise de rızanın geçerli olup olmadığı göz önüne alınacaktır. Nitekim mağdurun cinsel ilişki kurma yönünde rızası olmayıp, fail tarafından uygulanan hile yoluyla cinsel ilişkiye rıza gösteriyorsa, bu haliyle suçun vasfı değişecek, gerçekleşen cinsel ilişki çocuğun cinsel istismarı suçunun oluşmasına sebebiyet verecektir. Mağdurun yaşı bakımından ise, on beş yaşından küçük olup cinsel ilişkiye rıza gösteriyor olmasında, rızası geçerli olmayıp yine çocuğun cinsel istismarı suçu sübut olacaktır.

Mağdurdaki fiziksel görünüş itibari ile yaşı yönünden şüphenin varlığı halinde ya da rızası olsa dahi dışarıdan bakıldığında fiilin hukuki anlam ve sonucunu bilemeyecek derecede zeka geriliğine sahip olduğunun anlaşılacağı durumlarında Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınması gerekecektir. Ayrıca bu yönleriyle suçun failinin, mağdurun yaşı veya zeka geriliğinin varlığı noktasında bilgisi olup olmadığının soruşturulması gerekmektedir.

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Nitelikli Hali Nedir?

Suçun mağdur ile evlenme yasağı bulunan kişi arasında ve evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile niteliğine sahip kişi tarafından işlenmesi halinde suçun daha fazla cezayı öngören nitelikli hali oluşacaktır.

Evlenme yasağı kapsamında değerlendirilen kişiler ensest düzenlenmesi içinde sayılmakla, Türk Medeni Kanunu’nun 129. maddesinde evlenmeleri yasak olan kişiler; dayı, amca, yeğen, teyze olarak belirtilmiştir. Bu kişiler arasında aşk türü bir ilişki olsa da bu kişilerin hukuken evlilikleri geçerli değildir. Bu sayılan kişilerle 15-18 yaş grubu arasında olan kimse arasında cinsel ilişki olması halinde şikâyet şartı aranmaksızın suçun nitelikli hali oluşacaktır. Aralarında evlenme yasağı bulunan reşit kişiler arasında rızanın varlığı ile fiilin işlenmesi halinde suç oluşmayacaktır.

Evlat edineceği çocuğun evlat edinme öncesi bakımını üstlenen veya koruyucu aile niteliğine sahip kişiler tarafından bu suçun işlenmesi hali yine nitelikli hal kapsamındadır. Evlat edinen  ile reşit olan kişi arasında fiilin işlenmesinde de bu suç oluşmayacaktır.

 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçunun Cezası Nedir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suçunun oluşması için 15-18 yaş aralığında çocuklarla cinsel ilişkiye girilmiş olması gerekir. Mağdurun rızası olması, ceza oluşmasını engelleyen bir unsur değildir. 15 yaşını dolduran çocukla cinsel ilişkiye giren kişinin şikayet edilmesi durumunda; iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası verilir.

Mağdur edilen kişi ile arasında evlenme yasağının olması durumunda mağdur tarafından şikayetine bakılmaksızın on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilir. Evlat edinilecek çocukla cinsel ilişkiye girilmesi durumunda şikayet edilme şartı olmadan ceza verilir. Kendi rızası ile birlikte olan çocuğun ailesi tarafından şikayet oluşturulması yeterli değildir. Evlilik yasağı dışındaki durumlarda çocuğun ifadesine başvurulur.

 • Reşit Olmayan Cinsel İlişki  Suçunda Şikayet Ve Zamanaşımı Süresi Nedir?

Bu suç yönünden; rıza ile cinsel ilişkinin kişiye sıkı surette bağlı olmasından kaynaklı olarak, şikayete başvurulması halinde asıl olan mağdurun şikayetidir. Mağdurun velisi ya da vasisinin şikayeti tek başına yeterli olmayıp, mağdurun beyanına başvurulacaktır. Şikayet süresi suçun işlenmesinden itibaren 6 ay olup dava zamanaşımı 8 yıldır.

Reşit Olmayan Cinsel İlişki  Suçunda Görevli Mahkeme Hangisidir?

Reşit olmayanla cinsel ilişki suç hakkında yargılama yapma görevi, asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

4. CİNSEL TACİZ (TCK md. 105)

 • Cinsel Taciz Suçu Nasıl Oluşur?

Cinsel taciz suçu; sözlü, yazılı veya fiili hareketlerle cinsel arzuları tatmin etmek amacıyla gerçekleştirilen davranışlarla işlenen suçtur. Bu davranışlar; ıslık çalmak, cinsel organını göstermek, her türlü iletişim aracıyla cinsel içerikli yazılar göndermek, el kol işaretleri ile cinsel ilişkide bulunmayı önermek, soyunmak gibi hareketler ile söz ve davranışlar olabilir. Ancak serbest hareketli suç olan cinsel tacizin işleniş biçiminde mağdurun bedenine herhangi bir temas yoktur. Nitekim temasın varlığı, cinsel saldırı suçunun oluşmasına sebebiyet verecektir.

 • Cinsel Taciz Suçunun Basit ve Nitelikli Halleri Nelerdir?

Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Suçun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin somut-belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir.

Cinsel amaçlı el hareketi yapma, cinsel bir hisle, öpücük atma, cinsel ilişki teklif etme, cinsel organını gösterme, mağdura yönelik “sevişelim mi”, “sevişmek ister misin” şeklinde sözler sarfetmek, sokakta yürüyen bir kişiye cinsel amaçla laf atmak, sözlü taciz (fıstık, güzelim, harikasın vs.), mağdura karşı cinsel arzuyla çiçek koklamak, telefonla kısa aralıklarla arayıp; “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim,” “seni seviyorum, evlenmek istiyorum,” şeklinde sözler sarf etmek gibi eylemler cinsel taciz suçunu oluşturup, suçun basit halini konu alan eylemlerdir.

Cinsel taciz suçunun; kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak, vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından, aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanma, posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak ve teşhir suretiyle işlenmesi hali, suçun nitelikli halini gündeme getirecektir,

 • Cinsel Taciz Suçunun Cezası Nedir?

Basit cinsel taciz suçunun cezasına yönelik olarak; bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Nitelikli cinsel taciz suçunun cezasına yönelik olarak ise suçun yukarıda izah edilenler suretiyle işlenmesi hâlinde yukarıdaki basit cinsel taciz suçunu düzenleyen fıkraya göre (TCK md.105/1) verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.

 • Cinsel Taciz Suçunda Şikayet, Zamanaşımı Süresi ve Görevli Mahkeme Nedir?

Cinsel taciz suçunun basit şekli, şikayete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Basit cinsel taciz suçunda şikayet süresi, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten başlamak üzere 6 aydır. Mağdur, şikayet hakkını 6 ay içerisinde kullanmaz ise bir daha aynı fiil ile ilgili şikayet hakkını kaybeder.

Cinsel taciz suçunun yukarıda sayılan nitelikli halleri şikayete tabi değildir, savcılık makamı tarafından re’sen soruşturulur. Suçun nitelikli hallerinin dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Şikayetçi, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman şikayet hakkını kullanılabilir.

Cinsel taciz suçu nedeniyle yargılama yapma görevi asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.