mal rejimi

Mal Paylaşımı Nasıl Olacak?

MALLARIN PAYLAŞIMI NE ŞEKİLDE YAPILACAKTIR?

Mal rejimi davası, evlilik birliğini sona erdirmek isteyen eşler adına süreç açısından belki de en çok merak edilen konuların başında gelmektedir. Mal rejimi konusu, eşlerin ortak veya ayrı ayrı edindiği malları ve ekonomik değerleri kapsadığı için her geçen gün önem kazanmaktadır. Evlilik birliğinin sonlanması halinde taraflar arasındaki mali ilişkinin hukuken nasıl olacağı mal rejimi davası ile belirlenir. Mal rejimine ilişkin yapılacak paylaşım konusunda eşler aralarında anlaşabileceği gibi anlaşamama noktasında 1 Ocak 2002 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan ”edinilmiş mallara katılma” rejimi uygulanacaktır.

mal rejimi
mal rejimi

Boşanma avukatı, boşanma davaları ve mal rejimi davaları konusunda uzman olduğu için özellikle hak kaybına uğrama ihtimali oldukça yüksek olan mal rejimi davalarında önemi oldukça fazladır. Mal rejimi konusu detaylı bir konu olduğundan mutlaka bu konuda uzman bir avukat ile görüşülmeli ve doğru bir şekilde yönlendirilme yapılmalıdır.

Mal rejimi konusunda özellikle tarafların kişisel malı ile edinilmiş mal ayrımını iyi bir şekilde yapılması gerekmektedir. Tarafların mallarında kimin ne kadar pay alabileceği ya da alamayacağı gibi konuların ayrımı iyice bilinmeli, araştırılmalı ve bu konularda uzman olan bir boşanma avukatı ile mal rejimi tasfiyesine dair dava açılmalıdır.

Mal rejiminin türünü kararlaştırabilir miyiz?

Edinilmiş mallara katılma rejim türünü tercih etmiyor iseniz, eşinizle yapacağınız mal rejimi sözleşmesi ile noterde diğer üç türden biri olan mal rejimini tercih edebilirsiniz. Bu üç rejim; mal ayrılığı rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ve mal ortaklığı rejimidir. Mal rejimi sözleşmesini noterde düzenleme veya onaylama şeklinde yapabilirsiniz. Kanunda sayılan bu üç türden mal rejimini, evlilik sırasında veya evlilik öncesi seçebilme hakkına sahipsiniz.. Hatta evlenme başvurusu sırasında da seçtiğiniz mal rejimi türünü yazılı olarak bildirebilirsiniz.

Mal rejiminin belirlenmesi, malların ayrılması ve paylaşımın yapılması hususu detaylı konu olması nedeniyle menfaatlerin korunması bakımından uzman boşanma avukatından destek alınması fayda sağlayacaktır.

Edinilmiş mallara katılma rejimi nedir?

Eşlerin evlilik birliği içerisinde edindikleri mallara diğer eşin ortak olmasıdır. Edinilmiş mallara katılma rejimi, edinilmiş mallar ile eşlerden her birinin kişisel mallarını kapsar. Bu durumda nelerin edinilmiş mal nelerin de kişisel mal olduğu konusunda bir ayrım yapılması gerekmektedir.

Evlenirken herhangi bir mal rejimini seçme zorunluluğu var mıdır?

Hayır, yoktur. Herhangi bir mal rejimi seçilmediği takdirde yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi seçilmiş sayılır.

Hâlen evli olanlar da bu mal rejimine tâbi midir?

Eşler, yeni Medeni Kanunun dolayısı ile bu mal rejimlerinin kabul edildiği tarih olan 1 Ocak 2002’ye kadar geçen süre için eski rejime, ondan sonra edindikleri mallar için yeni rejime tâbi olacaklardır. Yani bu mal rejimi, mevcut evlilikler içinde 1 Ocak 2002’ye kadar edinilmiş malları kapsamamaktadır.

Sahip olduğum hangi mallar, edinilmiş mal olarak kabul edilir ve eşim hak sahibi olur?

Edinilmiş mallar, bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek elde ettiğiniz malvarlığı değerleridir. Detaylandırmak gerekirse;

Çalışmanızın karşılığı olan edimler: Evlilik birliği içerisinde bedensel ve zihinsel çalışmalarınızın karşılığı olarak elde ettiğiniz maaş, aylık ücret, yevmiye, bahşiş gibi gelirler.

Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurum ve kuruluşların veya personele yardım amacı ile kurulan sandık ve benzerlerinin size yaptığı ödemeler: Evlilik birliği içerisinde aldığınız emekli maaşı, işsizlik maaşı, kısa çalışma ödeneği, emekli ikramiyesi, yaşlılık maaşı, kıdem ve ihbar tazminatı gibi ödemeler.

Çalışma gücünüzün kaybı nedeniyle size ödenen tazminatlar: Trafik ve iş kazaları nedeniyle ödenen tazminatlar.

Kişisel mallarınızın gelirleri: Tasfiyeye tabi olmayan kişisel mallarınızdan elde edilen gelirler edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir. Örneğin miras yoluyla elde ettiğiniz taşınmazın kiralanması sonucu  gelen kira geliri, edinilmiş malınız olarak kabul edilmekte ve tasfiyeye tabi olmaktadır.

Edinilmiş mallarınızın yerine geçen değerler: Evlilik birliğinin devamı süresince edinilmiş mallarınızın yerine geçen değerlerde edinilmiş mal olarak kabul edilmektedir. Örneğin, evlilik birliği içerisinde çalışmanızın karşılığı elde ettiğiniz gelirlerden ev almış ve bu evi daha sonradan satarak elde ettiğiniz gelirle araba aldıysanız, artık bu araba da edinilmiş malınız kabul edilmektedir.

Yukarıda edinilmiş malları her ne kadar 5 madde halinde saymış olsakta hakim mal tasfiyesi sırasında nelerin edinilmiş mal olduğunu belirleyecek ve eşiniz artık değer hesaplamasından sonra edinilmiş malların yarısı üzerinde hak sahibi olacaktır. Ancak eşinizle anlaşmanız halinde bu malların kişisel mal olarak da  kararlaştırabilirsiniz.

Mal paylaşımına dahil olmayan kişisel mallarım nelerdir?

Kişisel mallar, her eşin kendisine ait olup, diğer eşin bu mal üzerinde bir katılma alacağı hakkı bulunmaz. Ancak değer artış payı alacağı bulunabilir. Örneklendirmek gerekirse;

-Yalnız sizin kişisel kullanımınıza yarayan eşyalarınız (kadın/erkek takıları, makyaj malzemeleri, erkeklerin kol düğmeleri, kıyafetler, kişisel bakım ürünleri gibi),

-Bir emeğin karşılığı olmadan sahip olduğunuz  mallar (bağış, miras gibi),

-Evlenmeden önce sahip olduğunuz mallar,

-Mânevi tazminat gibi alacaklarınız,

 -Kişisel mallarınzın yerine geçenler ( örneğin evlenmeden önce sahip olduğunuz veya miras yolu ile gelen bir evi satıp yerine yenisini aldığınız ev gibi),

-Eşiniz ile aranızda paylaşıma konu olmayacak, kişisel mal olarak kabul edileceğini kararlaştırdığınız mallardır.

Mal rejiminde ziynet eşyalarımın paylaşım durumu nedir?

Genel olarak karşılığı verilerek edinilen mallar edinilmiş malken, kişisel malların gelirleri gibi karşılık verilmeden elde edilen malvarlığı değerlerinin, edinilmiş mal kabul edilmesi gibi nüanslar söz konusudur. Her mal grubunun kendi içinde ve kendine özgü olarak değerlendirilmesi gerekir. Örneğin ziynet eşyası süs için alınıp kullanıldığında kişisel maldır ve paylaşıma tabii değildir. Bununla birlikte yatırım amaçlı alınan ziynetler edinilmiş maldır ve gerekli diğer şartlar sağlandığında paylaşıma tabiidir. Detaylı bilgi için uzman boşanma avukatına danışabilirsiniz.

Katılma alacağına eklenecek değerler nelerdir?

Edinilmiş mallara katılma rejiminin tasfiyesi sırasında doğan bir alacak hakkıdır.  Katılma payı, her bir eşin, diğer eşin edinilmiş malvarlığı değeri üzerinde kanundan doğan hakkıdır. Kişisel mallar üzerinde böyle bir hak doğmaz. Eklenecek değerler şunlardır;

-Eşlerden birinin, mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin rızası olmadan, olağan hediyeler dışında yaptığı karşılıksız kazandırmalar,

-Bir eşin, mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak kastıyla yaptığı kötü niyetli devirler,

-Kişisel mallar ile edinilmiş mallar arasında yapılacak denkleştirmelerdir. Mal rejimi davalarında yapılacak hesaplamaların hak kaybına yol açmaması adına uzman bir boşanma avukatı ile süreci takip etmeniz faydalı olacaktır.

Değer artış payı nedir?

Değer artış payı, eşlerden birinin, diğerine ait malın edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına kendi kişisel malvarlığından, karşılıksız olarak sağladığı maddi katkıdır. Bu türlü bir katkıda bulunmuş olan eş, tasfiye sırasında, katkısı oranında alacak hakkına sahip olur.

Katkı payı ile katılma alacağının farkı nedir?

Katkı payı, mal ayrılığı rejimine ait bir alacak türü olup; bir eşin, diğer eşin edinmiş olduğu mala, kendi kişisel malından yaptığı doğrudan maddi katkısını ifade eder. Edinilmiş mallara katılma rejiminde bu alacak türünün karşılığı, değer artış payıdır.

Katılma alacağı ise, eşlerden birinin edindiği malvarlığı değeri üzerinde, diğer eşe, evlilik birliğine katkısı nedeni ile kanunen tanınan bir alacak hakkıdır. Katılma alacağı talep edebilmek için, malın elde edilmesine doğrudan bir maddi katkı aranmaz.

Mal paylaşımında denkleştirme nedir?

Denkleştirme, bir eşin diğer eş için yaptığı ödemelerin geri istenmesi olarak anlatılabilir. Bir eşin kişisel mallara ilişkin borçları ortak/edinilmiş mallardan ödenmişse veya edinilmiş/ortak borç kişisel mallardan ödenmişse, mal rejiminin tasfiyesi sırasında denkleştirme talep edilebilir.

Edinilmiş malda artık değer ne demektir?

Her eşin, edinilmiş mallarının toplam değerinden, bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıktan sonra kalan miktar, artık değerdir. Edinilmiş mala katılma rejiminde paylaşılacak olan malvarlığı değeri, artık değerdir.

Yasal mal rejimi ne zaman başlar?

Yasal mal rejimi olarak edinilmiş mallara katılma rejimini kabul eden 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu uyarınca; 1 Ocak 2002 tarihinden önce evli olan eşler arasında, kanun yürürlük tarihine kadar mal ayrılığı rejimi, bu tarihten itibaren ise edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olur.

Eşler arasında mal rejiminin başlangıç tarihi; resmi evlilik veya daha sonra yapılan mal rejimi sözleşmesinin tarihidir.

Mal paylaşımı ve  ödemeleri nasıl yapılır?

Mal paylaşımında değerler para veya eşya olarak ödenebilir. Ödenmesi gereken tarihten itibaren ödenmeme durumunda faiz işletilir. Eğer eşin mal paylaşımında borçlu olduğu değeri ödemesi kendisi için ciddi güçlükler oluşturacaksa, borçlu eş ödemelerin uygun bir süre ertelenmesini talep edebilir. Bu durumda diğer eş teminat gösterilmesini isteyebilir.

Evliyken alınan ev, boşanınca kimin olur?

Evliyken alınan ev, edinilmiş mal sayılır. Evlilikte mal paylaşımı bakımından, kişisel mallar grubuna giren varlıklardan elde edilen gelir ile alınan ev kişisel mal sayılır. Örneğin evlilik sırasında satın alınan bir ev eşlerden birine miras kalan para ile veya düğünde takılan altınlar ile alınmış ise, kişisel maldır ve boşanmada paylaşıma tabi tutulmaz.

Ancak evlilik birliği içerisinde eşlerin ortak aldıkları ya da taksitlerini ortak ödedikleri ev edinilmiş mal sayılır ve eşler arasında eşit şekilde paylaşımı yapılır. Mal rejimine konu diğer malların nasıl ve ne şekilde paylaşıma konu edileceğine ilişkin diğer sorularınızı uzman boşanma avukatına sorabilirsiniz.

Evlilik öncesinde alınan ev boşanınca kimin olur?

Bir ev, evlilik öncesinde eşlerden biri tarafından alınmışsa ve tamamı ödenmişse, eşler arasında paylaştırılmaz. Eğer ki evin kredi ödemeleri evlilikten sonra da devam ediyorsa, o evin evlilik tarihinden sonra kredi ile ödenen kısmı eşler arasında paylaşıma tabidir.

Evlenmeden önce krediyle alınan mallar nasıl paylaşılır?

Kredisi evlilik içinde ödenen ev, araba, arsa vb. gibi mallar belli bir hesaplama tekniği ile boşanmada mal paylaşımına dahil edilir. Evlenmeden önce satın alınan, ancak kredisi evlilik içinde ödenen mallar boşanma halinde mal paylaşımına şu şekilde dahil edilir:

-Evlilik içinde ödenen her türlü kredi ile borcu ödenen her türlü malın “krediyle ödenen kısımı” edinilmiş mal kabul edilir. Bu nedenle, diğer eş evlilik içinde ödenen kredi miktarı üzerinden hak iddia edebilir. Evlilik içinde ödenen kredinin hangi eş tarafından ödendiğinin hiçbir önemi yoktur.

-Evlilik içinde ödenen kredi bedelinin ev veya arabanın satın alındığı alış fiyatına oranının ne olduğu hesaplanır.

-Ev veya arabanın boşanma tarihindeki güncel piyasa değeri bilirkişi raporu ile tespit edilir. Daha önce hesaplanan oran (ödenen kredinin evin alım tarihindeki değerine oranı) gayrimenkulün güncel değerine de oranlanarak eşin katılma alacağı hesaplanır.

Boşanmada eşe ait şirketin paylaşımı nasıl olacaktır?

Evlilikten önce kurulan bir şirkete ait hisseler kişisel mal sayılır ve boşanmada paylaşıma tabi değildir. Ancak şirketin hisseleri evlilik boyunca değer kazanmış ise veya şirkette dağıtılmayan kar payı varsa, diğer eş bu değerlerin yarısını isteyebilir. Evlilikten sonra şirket hisseleri kazanılmışsa edinilmiş malvarlığından sayılır ve paylaşıma tabi tutulabilir. Bunda hisselerin nasıl edinildiğine bakılır.

Paylaşıma girse dahi hisseler değil, hisselere karşılık gelen değer (bedel) ödenir. Şirketin türü, sermayesi, kar ve hisse durumuna bağlı olarak mal paylaşımının hangi kıstasta yapılacağı hakkında bilgi almak için boşanma avukatına danışmak yararınıza olacaktır.

Şirket kişisel mal ise boşanmada diğer eşin payı nedir?

Boşanmada şirket hissesi, 2002 öncesinde alınmışsa eşin kişisel malı sayılmaktadır. Ancak 2002 tarihinden boşanma tarihine kadar olan dönem için diğer eşin hakkı doğmuş olabilir. Bu hak, şirket tarafından hissesi oranında temettü ödenmişse veya temettü ödenmemiş, diğer bir deyişle kar payı verilmemiş ancak şirkete ayın olarak ilave edilmiş ise doğar. Boşanmada şirket üzerine alınan mallar bu halde paylaşılabilir. Bu, mal rejiminin sona erdiği sırada (boşanma davasının açıldığı tarih) katılma alacağı olarak hesaplanır.

Şirketin edinilmiş mal ise boşanmada diğer eşin payı nedir?

Şirket edinilmiş mal statüsünde ise, yani evlilik birliği içerisinde edinilen bir şirketse, ödenmemiş kar payı tespit edilir. Bu tespit edilen miktar “artık değer”dir ve yarısı oranında katılma alacağına hükmedilir. Alacağa hüküm tarihinden itibaren işleyecek yasal faizinin işletilmesi talep edilmelidir.

Şirketten kar payı ödemesi yapılmışsa boşanmada paylaşım nasıl olur?

Şirketten kar payı ödemesi yapılmışsa, kar payının ne kadar olduğu tespit edilir, mal rejiminin sona erdiği tarihte ulaştığı reel değer belirlenir ve şirketten elde edilen kar payı mal rejiminin tasfiyesine dahil edilerek paylaştırılır.

Şirkette elde edilen kar şirkete yatırım olarak kullanılmışsa boşanmada paylaşım nasıl olur?

Eğer şirketin geliri, kar payı olarak dağıtılmamışsa ve bunun yerine şirkete yatırım olarak kullanılmışsa, bu kar miktarının mal rejiminin sona erdiği tarihte ulaştığı reel değer belirlenir, şirkette ait olan mallar boşanmada mal rejiminin tasfiyesine dahil edilir. Reel değerin, TÜFE göz önünde bulundurularak tasfiye (karar) tarihindeki sürüm değeri bulunur.

Boşanmada mal kaçırma nasıl engellenir?

Uygulamada eşlerin diğer tarafa tazminat ödememek veya mal paylaşımı neticesinde yükümlülüklerini yerine getirmemek için sık sık başvurdukları bir yöntemdir. Boşanmada mal paylaşımı davasının etkili bir sonuç doğurabilmesi için, diğer tarafın mal kaçırma amacıyla yaptığı işlemlerin engellenmesi gerekir.

Boşanmada mal kaçırma işlemlerini engellemenin en kolay yolu, mallar üzerine “ihtiyati tedbir” konulmasıdır. İhtiyati tedbir kararı aile mahkemesi tarafından verilmektedir. Mal paylaşımı davası ile birlikte ihtiyati tedbir talep edildiğinde, aile mahkemeleri davalıya ait malların satışı engellemek için malların tapu kaydına ihtiyati tedbir konulmasına karar vermektedir. Mal rejimine ilişkin dava dilekçesinin nasıl olması gerektiği hakkında boşanma avukatından yardım alınmalıdır

Miras kalan mallar boşanmada mal paylaşımına dahil midir?

Boşanmada mal paylaşımı halinde eşlerin kişisel malları paylaşıma dahil edilmez. Medeni Kanun’a göre evlilik sırasında eşlerden birine kalan miras, kendisine miras kalan eşin kişisel malı olarak kabul edilmiştir. Yani boşanma halinde, diğer eş mal paylaşımı sırasında eşine miras kalan mal üzerinde hiçbir hak talep edemez.

Evlilikten önce alınan malların “kira geliri” mal paylaşımına dahil midir?

Evlilikten önce alınan taşınmazların kira geliri, evlilik içinde elde edilen mal sayıldığından, boşanmada mal paylaşımı sırasında diğer eş bu kira gelirlerinin yarısı üzerinde hak sahibi olur. Çünkü, gayrimenkul mallar evlilikten önce alınsa bile malın getirdiği gelir evlilik içerisinde elde edilmektedir. Fakat bir sözleşmeyle diğer eşin bu gelirleri talep etmeyeceği hususu hüküm altına alınabilir.

Evlilik sırasında %50 dışında bir mal paylaşımı belirlemek mümkün mü?

Eşler arasında mal rejimi veya mal paylaşımı sözleşmesi yapılmadığı müddetçe esas olan malların yarı yarıya paylaşılmasıdır. Medeni Kanun’a göre, eşler bir sözleşmeyle kanunun belirlediği oran dışında bir oran belirleyebilir. Eşler, boşanma halinde malların paylaşım oranını noterde yapacakları bir sözleşmeyle belirleyebilir. Mal paylaşımı davası, birçok pratik sorunların ortaya çıktığı karmaşık bir dava türüdür.

Evlilik sözleşmesi, her hükmü geçerli olan bir sözleşme türü değildir. Bu nedenle, mal paylaşımına dair evlilik sözleşmesi yapılırken mal paylaşımı dışında yükümlülük getiren hükümlerin geçerli olup olmadığı hususunda uzman bir boşanma avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Boşanma davası açılmadan önce satılan mallar paylaşıma dahil midir?

Boşanma davasından önce muvazaalı olarak mallar elden çıkarılmış olabilir. Bu husus gözetilerek mahkemece dava tarihinden geriye dönük 1 yıl içerisindeki satışlar hiç yapılmamış gibi mal paylaşımına dahil edilir. Bu malların değerini hakim hakkaniyet ilkesine göre belirler ve diğer eşin alacağı tespit edilir. Boşanma sebebiyle muvazaalı olarak satılan malların nasıl ne ve ne şekilde ispat edileceği hususunda uzman boşanma avukatından yardım alınmalıdır.

Mal rejiminin sona erme tarihi nedir?

Eşler arasındaki mal rejimi; boşanma, evliliğin iptali veya butlanı, ölüm ya da eşlerin başka bir mal rejimini seçmeleri ile sona erer.

Boşanma nedeniyle mal rejiminin tasfiyesinde, mal rejiminin sona erdiği tarih, boşanma davasının açıldığı tarihtir. Tasfiye, boşanma davasının açıldığı tarihteki edinilmiş malvarlığı durumuna göre yapılır.

Mal paylaşımı davası, boşanma davası ile birlikte açılabilir mi?

Mal rejiminin tasfiyesi nedeniyle alacak hakları, boşanmanın eki niteliğindeki maddi taleplerden değildir. Bu dava, boşanma davasından ayrı bir davadır. Boşanma davası ile eş zamanlı olarak açılsa dahi, bu dava, boşanmanın sonuçlanmasından sonra görülüp karara bağlanabilir. Boşanma kararı kesinleşmeden, mal rejiminin tasfiyesi mümkün olmaz.

Mal paylaşımı davasında, dava açma süresi nedir?

Mal rejiminin tasfiyesine ilişkin davalar, genel alacak süresine tabi olup, mal rejiminin sona erme tarihinden itibaren 10 yıllık zaman aşımı süresi içerisinde açılabilir.

Boşanma veya ölüm nedeniyle mal rejiminin tasfiyesi ve aile hukuku davalarında hukuki yardım için uzman boşanma avukatından destek alabilirsiniz.

Mal rejiminin tasfiyesi boşanma davasında mı talep edilmeli, ayrı bir dava mı açılmalı?

Mal rejiminin tasfiyesinden doğan dava ve talepler boşanmanın eki niteliğinde olmayıp, uygulamada boşanma davasında talep edilmesi halinde tefrik edilerek, bekletici mesele yapılmaktadır. Bu konudaki  Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin bir kararında mal rejiminin tasfiyesine ilişkin dava ve istemler tefrik edilerek boşanma ile ilgili davanın bekletici mesele yapılması ve sonucuna göre karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir.

2002 öncesinde edinilen mallar için ayrı bir dava açmak gerekir mi?

1 Ocak 2002 tarihinden sonra açılan boşanma davalarında (1 yıl içinde sözleşme yapılmamışsa), evlilik tarihinden 1 Ocak 2002 tarihine kadar eski mal rejimi, 1 Ocak 2002’den dava tarihine kadar yasal mal rejimi uygulanır ve tasfiye buna göre yapılır. Yani bu evliliklerde iki mal rejimi vardır ancak iki mal rejimine ait talepler tek bir davada talep edilir. Dava dilekçesinin içeriği ve yasal süreç hakkında sorularınız için boşanma avukatınıza sorularınızı yöneltebilirsiniz.

Davalı taraf olarak karşı dava açılmasına gerek var mıdır?

Teorik olarak tasfiye çift taraflıdır. Ancak usul hukuku açısından usulüne uygun bir dava veya karşılık dava açmayan eş yönünden artık değer ve katılma alacağı hesabı yapılmaz. Aynı şekilde davalı olarak değer artış payı talebimiz varsa karşı dava açılması gerekmektedir. Menfaatlerinizin zedelenmemesi için bu konuda uzman boşanma avukatından destek alınmalıdır.

Anlaşmalı boşanmalarda mal rejiminin tasfiyesi nasıl düzenlenmelidir? Tarafların “başkaca bir talebim yoktur” beyanı yeterli midir?

Anlaşmalı boşanmalarda mal rejimi tasfiyesi hakkında: “Eşler, müşterek haneden kendilerine ait eşyaları aldıkları gibi evlilik birliğinin devamı süresince edindikleri malların tamamını işbu protokolde görüldüğü şekil ve şartlarda paylaşmış bulunmaktadır. Her iki taraf da birbirlerinden edinilmiş mallara katılma rejimi kapsamındaki katılma alacağı, değer artış payı alacağı veya mal ayrılığı rejimi dönemindeki katkı payı alacağı veya herhangi başka bir alacak talebinde bulunmayacaklarını kabul ve taahhüt ederler.” şeklinde hüküm koyulabilir.

Anlaşmalı boşanma davasında yapılan boşanmanın eki niteliğindeki istemlere ilişkin açıklamalar boşanma davasının eki niteliğinde olmayan mal rejiminden kaynaklanan katılma alacağı yönünden bağlayıcı nitelikte değildir.

Zina (aldatma) nedeniyle boşanmada mal paylaşımı nasıl yapılır?

Zina nedeniyle boşanma kararı verilmesinde kusurlu olan eşin katılma alacağı, hakim tarafından tamamen ortadan kaldırılabilir veya hakkaniyete uygun oranda azaltılabilir. Yani, aldatan eşin diğer eşin edinilen malları üzerindeki alacak hakkı tümüyle sona erdirelebilir veya azaltılabilir.

Eşlerin katkı payı alacağı, zina nedeniyle ortadan kaldırılamaz. Yani, eşlerden biri aldatsa dahi, diğer eşin malvarlığına yaptığı katkıyı boşanmada mal paylaşımı sırasında talep edebilir. Örneğin, bir evin tapuda diğer eş üzerine satın alınmasına 50.000 TL vererek katkı sunan eş, zina yapsa bile sunduğu katkının güncel değerini talep edebilir.

Boşanma avukatının mal rejimi davasında önemi nedir?

Boşanma Avukatı, boşanma davaları ve mal rejimi davaları konusunda uzman olduğu için özellikle hak kaybına uğranma ihtimali oldukça yüksek olan mal rejimi davalarında önemi oldukça fazladır. Yasalarımızda davaların avukatla takibi zorunlu olmamasına karşın, boşanma avukatı tutmak, zor ve uzun bir yol olan mal rejimi davalarında elinizi güçlendirecektir. Bu sebeple tüm okurlarımıza bu tip davaların kesinlikle bir boşanma avukatı ile çalışmalarını ve hak kayıplarından etkilenmeyecek şekilde profesyonel bir yardım almalarını tavsiye ediyoruz.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.