ehdit suçu bir başkasını, kendisinin ya da yakınının hayatına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı açısından büyük bir zarara uğratacağından ya da sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmek suretiyle meydana gelir. Buradaki tanımlamadan anlaşılacağı üzere tehdit suçu seçimlik hareketle işlenen bir suç tipidir. Öte yandan yine belirtmek gerekir ki suçun işlenişi bakımından bir şekil şartı aranmamıştır. Bu nedenle tehdit suçu sözlü olarak işlenebileceği gibi yazılı ya da davranış yoluyla da işlenebilir. Suçun işlenmedeki amacını kişilerin huzur ve sükunetini, emniyetini bozma, kişiye tedirginlik ve korku vermedir. Tehdit suçunun oluşup oluşmadığı, hangi söz veya eylemin tehdit suçuna sebebiyet vereceği, tehdit suçuna ilişkin ispatın ve yasal sürecin işleyişi noktasında uzman ceza avukatından hukuki destek alınmalıdır. Tehdit suçunun şartları nelerdir? Suçun meydana gelebilmesi için yapılan hareketin, kişinin iç huzurunu bozmaya, güven duygusunu zedelemeye, korku ve endişe durumuna sürüklemeye elverişli olması gerekmektedir. Tehdit edecek kişi, tehdit ederken tehdit ettiğini bilerek ve isteyerek işlemiş olmalıdır. Söylenen sözün oluşturduğu konuyu, icra hareketlerine dökmek gerekmez. Örneğin “Seni öldüreceğim” şeklinde bir söz söylendikten sonra öldürme fiilinin meydana gelmesine gerek yoktur. Eğer öldüreceğim deyip kasten öldürme suçunu işlerse ayrıca bu suçtan ceza verilecektir. Tehdit suçunun oluşup oluşmaması her olayın durumuna göre ayrı değerlendirilecektir. Hakim, tehdit suçunu işleyen kişide tehdide ilişkin kastının olup olmadığına, tarafların birbirlerine karşılıklı kurduğu cümlelere, tehdit sonrası tehdit edilen kişinin tehdidin gerçekleşeceğine dair korku ve endişeye kapılması gibi durumlar ayrı ayrı değerlendirilecektir. Tehdit konusu kötülük gerçekleşmese bile tehdit suçu oluşur mu? Mağdur tarafından o söz ve davranışlar dikkate alınmasa ve/veya tehdit konusu kötülük gerçekleştirilmese bile tehdit suçu gerçekleşmiş olacaktır. Tehdit suçunun faili eğer tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek imkân ve iktidara sahip olduğu kanaatini karşı tarafta uyandırmışsa bu suçun oluşması için yeterli kabul edilecektir. Failin tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek imkan ve iktidara gerçekte sahip olup olmamasının bir önemi yoktur. Nelerin tehdit suçunu oluşturduğu ya da tehdit suçunun oluşup oluşmadığı hakkında uzman ceza avukatından hukuki destek alabilirsiniz. Tehdit mutlaka mağdurun yüzüne karşı mı gerçekleştirilmelidir? Tehdidin mağdurun yüzüne karşı işlenmesi gerekmez. Önemli olan mağdurun yokluğunda gerçekleştirilen söz ya da davranıştan haberdar olmasıdır. Tehdit mağdurun yokluğunda da gerçekleştirilse dikkat edilmesi gereken o tehditin mağdura bildirilip bildirilmediği olacaktır. Sözlü tehdidin cezası nedir? Tehdidin sözlü gerçekleşmesi durumunda suçun basit hali oluşacaktır. Bu durumda sözlü tehdit sebebi ile fail altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sen görürsün tehdit etmek midir? Failin sen görürsün demesi sair bir kötülük gerçekleştireceğinden bahsederek mağduru korkutması amacı taşıyor ve tehdit edilen kişi huzursuz, tedirgin ve korku içindeyse tehdit suçu meydana gelmektedir. Parmak sallamak suç mu? Tehdit, mağdurun karar verme veya hareket etme özgürlüğünü kısıtlayan, özgür iradesinin önüne geçen, onda korku ve endişe yaratmaya elverişli her türlü söz, yazı, vb. hareketlerdir. Bu hareketlere örnek olarak “sen görürsün” anlamında parmağını mağdura doğru sallamak, ikametgâhının önüne kafatası resmi koymak ya da örnek olarak verilebilir. Eylemsel olarak gerçekleştirilen davranışların tehdit suçuna vücut verip vermeyeceği noktasında uzman ceza avukatından bilgi alınmalıdır. Hangi cümleler tehdit sayılır? Yargıtay tarafından tehdit sayılan cümleler; Seni bu mahallede yaşatmayacağım, senin bacaklarını kırarım, eğer tezgâh açarsan bir ton dayak yiyeceksin seni döverim, senin ağzını kırarım, yakalarsam öldürürüm, ölümlerden ölüm beğen, silahlar konuşacak, ananı avradını sinkaf edeceğim, başkasıyla evlenirsen seni yaşatmam, senin kanlı gömleğini görmeden bana rahat yok, bana oyun oynamayın cayır cayır yakarım, hepinizi yakarım, el ile boğaz kesme işareti yapma kişinin vücut bütünlüğüne yönelen, tehdit suçunu oluşturan sözlerdendir. Para vermezsen sonunu sen düşün, evini ateşe veririm, evi yakacağım, çık, camınızı çerçevenizi indiririm, oteli yakarım, başınıza yıkarım, duvarı yıktıktan sonra kapıyı da yıkacağım şeklindeki cümleler ise mal varlığına yönelen, tehdit suçuna sebebiyet veren sözlerdir. Telefonla ve mesajla tehdidin cezası nedir? Telefonla veya mesajla tehdidin cezası suçun temel halinin işlenmesi halinde ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya 6 aya kadar hapis veya adli para cezası olacaktır. Ancak cezanın tayini noktasında her somut olayın özellikleri dikkate alınır. Bu sebeple ceza avukatından yardım alınmasında fayda vardır. Tehdit suçu kimler aleyhine işlenebilir? Tehdit suçu, ancak gerçek kişiler aleyhine işlenebilir. Tüzel kişiler (şirketler, vakıflar, dernekler vs.) aleyhine tehdit suçunun işlenmesi mümkün değildir. Çünkü tehdit suçu ile kişilerin manevi dünyası korunmaktadır. Tehdit suçu şikayet süresi ve zamanaşımı süresi nedir? Tehdit suçunun yalnızca malvarlığına yönelen veya sair kötülük teşkil eden basit şekli şikayete tabidir. Bu nedenle malvarlığı değerlerine yönelen tehdit suçunda şikayet süresi 6 aydır. Şikayet süresi, mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren başlar. Tehdit suçunun yaşam hakkına yönelik basit şeklinde ve diğer tüm nitelik hallerinde takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Bu suçlar açısından şikayet hakkı, dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içinde kullanılabilir ve suç dava zamanaşımı süresi içinde soruşturulabilir. Tehdit suçu uzlaştırma kapsamında mıdır? Tehdit suçunun temel şekli, taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektiren suçlardandır. Ancak vücut bütünlüğüne yönelen ve nitelikli tehdit suçu uzlaştırma kapsamında değildir. Sosyal medya ve internet yoluyla tehdit edildim, ne yapmalıyım? Sosyal medya kullanımı günümüzde çok fazla yaygınlaşmıştır. Artık her insanın mutlaka birden fazla sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Sosyal medya kullanımının artması ile sosyal medya üzerinden tehdit, hakaret gibi suçların işlenmesi de artış göstermiştir. Kişiler sosyal medya üzerinden tehdit edildikten sonra tehdit eden failin profilinin gizlenmesi ya da kapatması ile kendisinin bulunamayacağı düşüncesi ile rahatlıkla tehdit suçunu işleyebilmektedir. Sosyal medya üzerinden (Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, Snapchat, Tiktok) kişiye yönelik tehditte bulunan kişi, profilini kapatsa dahi IP adres tespiti yapılarak suçun kim tarafından işlediği tespit edilebilmektedir. Sosyal medya üzerinden tehdide maruz kalan kişi, savcılık makamına ya da polise başvurarak kendisinin tehdit edildiğini ve tehdit eden kişinin hangi sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini belirtmesi gerekmektedir. IP adres tespiti ile gerekli kimlik tespiti yapılabilecektir. Tehdit eden kişi, sahte bir hesap üzerinden kişiyi tehdit eder ise tehdit suçunun ağırlaştırıcı halini işlemiş olacaktır. Kişi, kendisini tanınmayacak bir hale koyarak tehdit işlemiş olacağından fail, kanunen iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Sosyal medya üzerinden tehdide maruz kalan kişi, yalnızca tehdit edenin kim olduğunu öğrenmek için kimlik tespiti talebinde bulunamayacaktır. Mağdur olan kişi, ancak tehdide ilişkin şikâyet yoluna başvurur ise akabinde tehdit eden kişinin kim olduğu tespit edebilecektir. Tehdit suçunda şikayete ilişkin sürecin işleyişi hakkındaki sorularınızı uzman ceza avukatına sorabilirsiniz. Tehdit nedeniyle tazminat davası açabilir miyim? Tazminat, kişinin haksız eylem nedeniyle uğramış olduğu zararın karşılığıdır. Kişi, fail tarafından tehdit edilmiş ise tehdit nedeniyle tazminat davası açma hakkına sahiptir. Tehdit eylemi nedeniyle kişilik hakları zedelenmiş, manevi ve psikolojik çöküntüye uğramış ise manevi tazminat ödenmesi yönünde tazminat davası açabilir. Hâkim, saldırı teşkil eden olayın her durumunu ve tarafların ekonomik durumlarını da dikkate alarak ödenecek olan tazminat miktarını takdir edecektir. Tazminat davasının şartlarını öğrenmek için ceza avukatından hukuki destek alabilirsiniz. Tehdit suçu nasıl ispat edilir? Tehdit suçu sanık ikrarı, tanık beyanları, ses kayıtları, mesaj dökümleri gibi yollarla ispat edilebilmektedir. Söz konusu delillerin değerlendirilmesi soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılacaktır. Delillerin kabul edilebilir olması için hukuka uygun elde edilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde hukuka aykırı delil yargılamada dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple delillerin hukuka uygunluğu hususunda uzman bir ceza avukatına danışılması gerekmektedir. Tehdite karşı ne yapılır? Tehdit edildiğini iddia eden kişi vakit kaybetmeden cumhuriyet başsavcılığına veya karakola başvurmalı, suç duyurusunda bulunmalıdır. Yetkili merciler gerekli gördüğü takdirde mağdur lehine koruma tedbirleri de alarak oluşabilecek zararları en aza indirgeyecektir. Tehdit suçu para cezasına çevrilir mi? Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Adli para cezası verilebilmesi için hangi şartların olması gerektiği noktasında uzman ceza avukatına danışabilirsiniz. Gıyapta tehdit mümkün mü? Tehdit suçunun gıyapta, yani kişinin yokluğunda işlenmesi de mümkündür. Ancak suçun işlenmiş olduğunun kabul edilebilmesi için tehdit edilenin (mağdurun) tehditten haberdar olması gerekmektedir. Başka bir deyişle, mağdurun tehditten haberdar olması şartıyla, tehdit suçunun gıyapta işlenmesi pekâlâ mümkündür. Tehdit suçu şikayetten vazgeçme ile düşer mi? Tehdit suçunun şikayete bağlı basit halinde, şikayetten vazgeçmeniz halinde dosyanın düşmesine karar verilir, ancak yaşam hakkına yönelen ve nitelikli haldeki tehdit suçundan şikayetten vazgeçseniz dahi yargılama devam edecektir. Şikayetin nasıl yapılacağı hakkında bilgi için uzman ceza avukatına danışabilirsiniz. Hangi aşamaya kadar şikayetten vazgeçilir? Şikayetten vazgeçme kurumunu şikayetten vazgeçmenin hangi safhada yapıldığına göre farklı değerlendirmek gerekir. Soruşturma safhasında; her aşamada, kovuşturma safhasında ''karar kesinleşinceye kadar'' şikayetten vazgeçme mümkündür. Uzlaşma davayı düşürür mü? Uzlaşmaya tabii tehdit suçunda tarafların anlaşması halinde davanın düşmesine karar verilir. Seninle görüşeceğiz, Sana göstereceğim, Akıllı ol gibi cümleler tehdit suçunu oluşturur mu? Tehdit suçunun oluşabilmesindeki temel durum, mağdurun huzurunun bozulması, tedirgin olması ve tehdit sebebiyle korku duymasıdır. Bunların varlığı ile tehdit eden kişinin, kötülüğü gerçekten gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği hususundaki kararlılığı incelenir. Yargıtay'a da konu olan ''seninle görüşeceğiz, sana göstereceğim, akıllı ol'' gibi cümlelerin somut olayın özelliklerine göre mağdurda korku, endişe oluşturması sebebiyle tehdit suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir. Tehdit suçunun somut olaylara göre değişiklik gösterebilmesi nedeniyle ceza avukatından hukuki destek alınmalıdır. Tehdit davalarına hangi mahkeme bakar? Tehdit davalarında görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemeleri bakacaktır. Tehditi ses kaydına almak suç mu? Kişilerin izin ve rızası olmaksızın kişisel verilerinin ele geçirilmesi suç teşkil eder. Suçun oluşmaması için, ses kaydı alacağınız kimsenin bundan haberdar olması gerekmektedir. Ancak kimi zaman habersiz alınan ses kayıtları da hukuka uygun sayılmaktadır. Ses kayıtlarının hukuka uygun olması için aranan şartlar noktasında ceza avukatına danışabilirsiniz. Tehdit suçundan tutuklama olur mu? Tehdit suçunun basit sayılan halinde tutuklama tedbiri uygulanmaz ancak somut olayın özellikleri göz önüne alınarak, yaşam hakkına yönelen ve diğer nitelikli hallerde hakim tarafından tutuklama kararı verilebilir. Sizi şikayet edeceğim tehdit mi? Bir haksızlığa uğrayan kişinin, karşı tarafa “sana dava açacağım, savcılığa şikayet edeceğim” vesaire sözleri tehdit olarak değerlendirilemez. Zira burada kişi hak arayışına gireceğini bildirmektedir. Ölümle tehdidin cezası ne kadardır? Tehdit suçunun ölümle korkutularak gerçekleştirilmiş olması halinde suçun nitelikli hallerinin oluşmaması söz konusu ise basit tehdit oluşacak olup fail altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Daha fazla cezayı gerektiren hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda ise fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Kavga sırasında söylenen sözler tehdit suçunu oluşturur mu? Hali hazırda geçerli olan yeni içtihatlara göre, eğer diğer şartları da varsa, kavga sırasında söylenen sözlerin tehdit suçunu oluşturabileceği, sadece varsa haksız tahrik nedeniyle cezada indirim yapılabileceği kabul edilmektedir. Her durum somut olayın özelliklerine göre değerlendirildiğinden hukuki yardım almak için uzman ceza avukatına danışabilirsiniz.

Tehdit suçunun şartları nelerdir?

Tehdit suçu bir başkasını, kendisinin ya da yakınının hayatına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı açısından büyük bir zarara uğratacağından ya da sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmek suretiyle meydana gelir. Buradaki tanımlamadan anlaşılacağı üzere tehdit suçu seçimlik hareketle işlenen bir suç tipidir. Öte yandan yine belirtmek gerekir ki suçun işlenişi bakımından bir şekil şartı aranmamıştır. Bu nedenle tehdit suçu sözlü olarak işlenebileceği gibi yazılı ya da davranış yoluyla da işlenebilir. Suçun işlenmedeki amacını kişilerin huzur ve sükunetini, emniyetini bozma, kişiye tedirginlik ve korku vermedir.

Tehdit suçunun oluşup oluşmadığı, hangi söz veya eylemin tehdit suçuna sebebiyet vereceği, tehdit suçuna ilişkin ispatın ve yasal sürecin işleyişi noktasında uzman ceza avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Tehdit suçunun şartları nelerdir?

Suçun meydana gelebilmesi için yapılan hareketin, kişinin iç huzurunu bozmaya, güven duygusunu zedelemeye, korku ve endişe durumuna sürüklemeye elverişli olması gerekmektedir. Tehdit edecek kişi, tehdit ederken tehdit ettiğini bilerek ve isteyerek işlemiş olmalıdır.

 Söylenen sözün oluşturduğu konuyu, icra hareketlerine dökmek gerekmez. Örneğin “Seni öldüreceğim” şeklinde bir söz söylendikten sonra öldürme fiilinin meydana gelmesine gerek yoktur. Eğer öldüreceğim deyip kasten öldürme suçunu işlerse ayrıca bu suçtan ceza verilecektir.

Tehdit suçunun oluşup oluşmaması her olayın durumuna göre ayrı değerlendirilecektir. Hakim, tehdit suçunu işleyen kişide tehdide ilişkin kastının olup olmadığına, tarafların birbirlerine karşılıklı kurduğu cümlelere, tehdit sonrası tehdit edilen kişinin tehdidin gerçekleşeceğine dair korku ve endişeye kapılması gibi durumlar ayrı ayrı değerlendirilecektir.

Tehdit konusu kötülük gerçekleşmese bile tehdit suçu oluşur mu?

Mağdur tarafından o söz ve davranışlar dikkate alınmasa ve/veya tehdit konusu kötülük gerçekleştirilmese bile tehdit suçu gerçekleşmiş olacaktır. Tehdit suçunun faili eğer tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek imkân ve iktidara sahip olduğu kanaatini karşı tarafta uyandırmışsa bu suçun oluşması için yeterli kabul edilecektir. Failin tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek imkan ve iktidara gerçekte sahip olup olmamasının bir önemi yoktur. Nelerin tehdit suçunu oluşturduğu ya da tehdit suçunun oluşup oluşmadığı hakkında uzman ceza avukatından hukuki destek alabilirsiniz.

Tehdit mutlaka mağdurun yüzüne karşı mı gerçekleştirilmelidir?

Tehdidin mağdurun yüzüne karşı işlenmesi gerekmez. Önemli olan mağdurun yokluğunda gerçekleştirilen söz ya da davranıştan haberdar olmasıdır. Tehdit mağdurun yokluğunda da gerçekleştirilse dikkat edilmesi gereken o tehditin mağdura bildirilip bildirilmediği olacaktır.

Sözlü tehdidin cezası nedir?

Tehdidin sözlü gerçekleşmesi durumunda suçun basit hali oluşacaktır. Bu durumda sözlü tehdit sebebi ile fail altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Sen görürsün tehdit etmek midir?

Failin sen görürsün demesi sair bir kötülük gerçekleştireceğinden bahsederek mağduru korkutması amacı  taşıyor ve tehdit edilen kişi huzursuz, tedirgin ve korku içindeyse tehdit suçu meydana gelmektedir.

Parmak sallamak suç mu?

Tehdit, mağdurun karar verme veya hareket etme özgürlüğünü kısıtlayan, özgür iradesinin önüne geçen, onda korku ve endişe yaratmaya elverişli her türlü söz, yazı, vb. hareketlerdir. Bu hareketlere örnek olarak “sen görürsün” anlamında parmağını mağdura doğru sallamak, ikametgâhının önüne kafatası resmi koymak ya da örnek olarak verilebilir. Eylemsel olarak gerçekleştirilen davranışların tehdit suçuna vücut verip vermeyeceği noktasında uzman ceza avukatından bilgi alınmalıdır.

Hangi cümleler tehdit sayılır?

Yargıtay tarafından tehdit sayılan cümleler; Seni bu mahallede yaşatmayacağım, senin bacaklarını kırarım, eğer tezgâh açarsan bir ton dayak yiyeceksin seni döverim, senin ağzını kırarım, yakalarsam öldürürüm, ölümlerden ölüm beğen, silahlar konuşacak, ananı avradını sinkaf edeceğim, başkasıyla evlenirsen seni yaşatmam, senin kanlı gömleğini görmeden bana rahat yok, bana oyun oynamayın cayır cayır yakarım, hepinizi yakarım, el ile boğaz kesme işareti yapma kişinin vücut bütünlüğüne yönelen, tehdit suçunu oluşturan sözlerdendir.

Para vermezsen sonunu sen düşün, evini ateşe veririm, evi yakacağım, çık, camınızı çerçevenizi indiririm, oteli yakarım, başınıza yıkarım, duvarı yıktıktan sonra kapıyı da yıkacağım şeklindeki cümleler ise mal varlığına yönelen, tehdit suçuna sebebiyet veren sözlerdir.

Telefonla ve mesajla tehdidin cezası nedir?

Telefonla veya mesajla tehdidin cezası suçun temel halinin işlenmesi halinde ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya 6 aya kadar hapis veya adli para cezası olacaktır. Ancak cezanın tayini noktasında her somut olayın özellikleri dikkate alınır. Bu sebeple ceza avukatından yardım alınmasında fayda vardır.

Tehdit suçu kimler aleyhine işlenebilir?

Tehdit suçu, ancak gerçek kişiler aleyhine işlenebilir. Tüzel kişiler (şirketler, vakıflar, dernekler vs.) aleyhine tehdit suçunun işlenmesi mümkün değildir. Çünkü tehdit suçu ile kişilerin manevi dünyası korunmaktadır.

Tehdit suçu şikayet süresi ve zamanaşımı süresi nedir?

Tehdit suçunun yalnızca malvarlığına yönelen veya sair kötülük teşkil eden basit şekli şikayete tabidir. Bu nedenle malvarlığı değerlerine yönelen tehdit suçunda şikayet süresi 6 aydır. Şikayet süresi, mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren başlar.

Tehdit suçunun yaşam hakkına yönelik basit şeklinde ve diğer tüm nitelik hallerinde takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Bu suçlar açısından şikayet hakkı, dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içinde kullanılabilir ve suç dava zamanaşımı süresi içinde soruşturulabilir.

Tehdit suçu uzlaştırma kapsamında mıdır?

Tehdit suçunun temel şekli, taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektiren suçlardandır. Ancak vücut bütünlüğüne yönelen ve nitelikli tehdit suçu uzlaştırma kapsamında değildir.

Sosyal medya ve internet yoluyla tehdit edildim, ne yapmalıyım?

Sosyal medya kullanımı günümüzde çok fazla yaygınlaşmıştır. Artık her insanın mutlaka birden fazla sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Sosyal medya kullanımının artması ile sosyal medya üzerinden tehdit, hakaret gibi suçların işlenmesi de artış göstermiştir. Kişiler sosyal medya üzerinden tehdit edildikten sonra tehdit eden failin profilinin gizlenmesi ya da kapatması ile kendisinin bulunamayacağı düşüncesi ile rahatlıkla tehdit suçunu işleyebilmektedir. Sosyal medya üzerinden (Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, Snapchat, Tiktok) kişiye yönelik tehditte bulunan kişi, profilini kapatsa dahi IP adres tespiti yapılarak suçun kim tarafından işlediği tespit edilebilmektedir.

 Sosyal medya üzerinden tehdide maruz kalan kişi, savcılık makamına ya da polise başvurarak kendisinin tehdit edildiğini ve tehdit eden kişinin hangi sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini belirtmesi gerekmektedir. IP adres tespiti ile gerekli kimlik tespiti yapılabilecektir.

Tehdit eden kişi, sahte bir hesap üzerinden kişiyi tehdit eder ise tehdit suçunun ağırlaştırıcı halini işlemiş olacaktır. Kişi, kendisini tanınmayacak bir hale koyarak tehdit işlemiş olacağından fail, kanunen iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır.

Sosyal medya üzerinden tehdide maruz kalan kişi, yalnızca tehdit edenin kim olduğunu öğrenmek için kimlik tespiti talebinde bulunamayacaktır. Mağdur olan kişi, ancak tehdide ilişkin şikâyet yoluna başvurur ise akabinde tehdit eden kişinin kim olduğu tespit edebilecektir.

Tehdit suçunda şikayete ilişkin sürecin işleyişi hakkındaki sorularınızı uzman ceza avukatına sorabilirsiniz.

Tehdit nedeniyle tazminat davası açabilir miyim?

Tazminat, kişinin haksız eylem nedeniyle uğramış olduğu zararın karşılığıdır. Kişi, fail tarafından tehdit edilmiş ise tehdit nedeniyle tazminat davası açma hakkına sahiptir. Tehdit eylemi nedeniyle kişilik hakları zedelenmiş, manevi ve psikolojik çöküntüye uğramış ise manevi tazminat ödenmesi yönünde tazminat davası açabilir. Hâkim, saldırı teşkil eden olayın her durumunu ve tarafların ekonomik durumlarını da dikkate alarak ödenecek olan tazminat miktarını takdir edecektir. Tazminat davasının şartlarını öğrenmek için ceza avukatından hukuki destek alabilirsiniz.

Tehdit suçu nasıl ispat edilir?

Tehdit suçu sanık ikrarı, tanık beyanları, ses kayıtları, mesaj dökümleri gibi yollarla ispat edilebilmektedir. Söz konusu delillerin değerlendirilmesi soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılacaktır. Delillerin kabul edilebilir olması için hukuka uygun elde edilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde hukuka aykırı delil yargılamada dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple delillerin hukuka uygunluğu hususunda uzman bir ceza avukatına danışılması gerekmektedir.

Tehdite karşı ne yapılır?

Tehdit edildiğini iddia eden kişi vakit kaybetmeden cumhuriyet başsavcılığına veya karakola başvurmalı, suç duyurusunda bulunmalıdır. Yetkili merciler gerekli gördüğü takdirde mağdur lehine koruma tedbirleri de alarak oluşabilecek zararları en aza indirgeyecektir.

Tehdit suçu para cezasına çevrilir mi?

Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Adli para cezası verilebilmesi için hangi şartların olması gerektiği noktasında uzman ceza avukatına danışabilirsiniz.

Gıyapta tehdit mümkün mü?

Tehdit suçunun gıyapta, yani kişinin yokluğunda işlenmesi de mümkündür. Ancak suçun işlenmiş olduğunun kabul edilebilmesi için tehdit edilenin (mağdurun) tehditten haberdar olması gerekmektedir. Başka bir deyişle, mağdurun tehditten haberdar olması şartıyla, tehdit suçunun gıyapta işlenmesi pekâlâ mümkündür.
Tehdit suçu şikayetten vazgeçme ile düşer mi?

Tehdit suçunun şikayete bağlı basit halinde, şikayetten vazgeçmeniz halinde dosyanın düşmesine karar verilir, ancak yaşam hakkına yönelen ve nitelikli haldeki tehdit suçundan şikayetten vazgeçseniz dahi yargılama devam edecektir. Şikayetin nasıl yapılacağı hakkında bilgi için uzman ceza avukatına danışabilirsiniz.

Hangi aşamaya kadar şikayetten vazgeçilir?

Şikayetten vazgeçme kurumunu şikayetten vazgeçmenin hangi safhada yapıldığına göre farklı değerlendirmek gerekir. Soruşturma safhasında; her aşamada, kovuşturma safhasında ”karar kesinleşinceye kadar” şikayetten vazgeçme mümkündür.

Uzlaşma davayı düşürür mü?

Uzlaşmaya tabii tehdit suçunda tarafların anlaşması halinde davanın düşmesine karar verilir.

Seninle görüşeceğiz, Sana göstereceğim, Akıllı ol gibi cümleler tehdit suçunu oluşturur mu?

Tehdit suçunun oluşabilmesindeki temel durum, mağdurun huzurunun bozulması, tedirgin olması ve tehdit sebebiyle korku duymasıdır. Bunların varlığı ile tehdit eden kişinin, kötülüğü gerçekten gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği hususundaki kararlılığı incelenir.

Yargıtay’a da konu olan ”seninle görüşeceğiz, sana göstereceğim, akıllı ol” gibi cümlelerin somut olayın özelliklerine göre mağdurda korku, endişe oluşturması sebebiyle tehdit suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir. Tehdit suçunun somut olaylara göre değişiklik gösterebilmesi nedeniyle ceza avukatından hukuki destek alınmalıdır.

Tehdit davalarına hangi mahkeme bakar?

Tehdit davalarında görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemeleri bakacaktır.

Tehditi ses kaydına almak suç mu?

Kişilerin izin ve rızası olmaksızın kişisel verilerinin ele geçirilmesi suç teşkil eder. Suçun oluşmaması için, ses kaydı alacağınız kimsenin bundan haberdar olması gerekmektedir. Ancak kimi zaman habersiz alınan ses kayıtları da hukuka uygun sayılmaktadır. Ses kayıtlarının hukuka uygun olması için aranan şartlar noktasında ceza avukatına danışabilirsiniz.

Tehdit suçundan tutuklama olur mu?

Tehdit suçunun basit sayılan halinde tutuklama tedbiri uygulanmaz ancak somut olayın özellikleri göz önüne alınarak, yaşam hakkına yönelen ve diğer nitelikli hallerde hakim tarafından tutuklama kararı verilebilir.

Sizi şikayet edeceğim tehdit mi?

Bir haksızlığa uğrayan kişinin, karşı tarafa “sana dava açacağım, savcılığa şikayet edeceğim” vesaire sözleri tehdit olarak değerlendirilemez. Zira burada kişi hak arayışına gireceğini bildirmektedir.

Ölümle tehdidin cezası ne kadardır?

Tehdit suçunun ölümle korkutularak gerçekleştirilmiş olması halinde suçun nitelikli hallerinin oluşmaması söz konusu ise basit tehdit oluşacak olup fail altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Daha fazla cezayı gerektiren hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda ise fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

Kavga sırasında söylenen sözler tehdit suçunu oluşturur mu?

Hali hazırda geçerli olan yeni içtihatlara göre, eğer diğer şartları da varsa, kavga sırasında söylenen sözlerin tehdit suçunu oluşturabileceği, sadece varsa haksız tahrik nedeniyle cezada indirim yapılabileceği kabul edilmektedir. Her durum somut olayın özelliklerine göre değerlendirildiğinden hukuki yardım almak için uzman ceza avukatına danışabilirsiniz.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.