Tehdit Suçu, Şartları ve Cezası

Tehdit Suçu, Şartları ve Cezası

Tehdit suçu, bir kişiyi diğer kişiye zarar vermek veya onu bir şey yapmaya zorlamak için sözlü veya yazılı olarak tehdit etmesi durumunda gerçekleşir. Bu suç, ciddi sonuçlar oluyor bir suçtur ve Türk Ceza Kanunu’nda genel olarak tanımlanmıştır. Bu ifade, tehdit suçunun tanımı, hükümleri, türleri ve cezaları hakkında ayrıntılı bilgi verilecek ve davanın açılması ve avukat tutma süreciyle ilgili bilgilendirme sağlanacaktır. Ayrıca, bu suçla ilgili korunma önlemleri de ele alınmalıdır.

Tehdit Suçu Nedir?

ehdit suçu bir başkasını, kendisinin ya da yakınının hayatına, vücut ya da cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı açısından büyük bir zarara uğratacağından ya da sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit etmek suretiyle meydana gelir. Buradaki tanımlamadan anlaşılacağı üzere tehdit suçu seçimlik hareketle işlenen bir suç tipidir. Öte yandan yine belirtmek gerekir ki suçun işlenişi bakımından bir şekil şartı aranmamıştır. Bu nedenle tehdit suçu sözlü olarak işlenebileceği gibi yazılı ya da davranış yoluyla da işlenebilir. Suçun işlenmedeki amacını kişilerin huzur ve sükunetini, emniyetini bozma, kişiye tedirginlik ve korku vermedir. Tehdit suçunun oluşup oluşmadığı, hangi söz veya eylemin tehdit suçuna sebebiyet vereceği, tehdit suçuna ilişkin ispatın ve yasal sürecin işleyişi noktasında uzman ceza avukatından hukuki destek alınmalıdır. Tehdit suçunun şartları nelerdir? Suçun meydana gelebilmesi için yapılan hareketin, kişinin iç huzurunu bozmaya, güven duygusunu zedelemeye, korku ve endişe durumuna sürüklemeye elverişli olması gerekmektedir. Tehdit edecek kişi, tehdit ederken tehdit ettiğini bilerek ve isteyerek işlemiş olmalıdır. Söylenen sözün oluşturduğu konuyu, icra hareketlerine dökmek gerekmez. Örneğin “Seni öldüreceğim” şeklinde bir söz söylendikten sonra öldürme fiilinin meydana gelmesine gerek yoktur. Eğer öldüreceğim deyip kasten öldürme suçunu işlerse ayrıca bu suçtan ceza verilecektir. Tehdit suçunun oluşup oluşmaması her olayın durumuna göre ayrı değerlendirilecektir. Hakim, tehdit suçunu işleyen kişide tehdide ilişkin kastının olup olmadığına, tarafların birbirlerine karşılıklı kurduğu cümlelere, tehdit sonrası tehdit edilen kişinin tehdidin gerçekleşeceğine dair korku ve endişeye kapılması gibi durumlar ayrı ayrı değerlendirilecektir. Tehdit konusu kötülük gerçekleşmese bile tehdit suçu oluşur mu? Mağdur tarafından o söz ve davranışlar dikkate alınmasa ve/veya tehdit konusu kötülük gerçekleştirilmese bile tehdit suçu gerçekleşmiş olacaktır. Tehdit suçunun faili eğer tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek imkân ve iktidara sahip olduğu kanaatini karşı tarafta uyandırmışsa bu suçun oluşması için yeterli kabul edilecektir. Failin tehdit konusu tecavüzü gerçekleştirebilecek imkan ve iktidara gerçekte sahip olup olmamasının bir önemi yoktur. Nelerin tehdit suçunu oluşturduğu ya da tehdit suçunun oluşup oluşmadığı hakkında uzman ceza avukatından hukuki destek alabilirsiniz. Tehdit mutlaka mağdurun yüzüne karşı mı gerçekleştirilmelidir? Tehdidin mağdurun yüzüne karşı işlenmesi gerekmez. Önemli olan mağdurun yokluğunda gerçekleştirilen söz ya da davranıştan haberdar olmasıdır. Tehdit mağdurun yokluğunda da gerçekleştirilse dikkat edilmesi gereken o tehditin mağdura bildirilip bildirilmediği olacaktır. Sözlü tehdidin cezası nedir? Tehdidin sözlü gerçekleşmesi durumunda suçun basit hali oluşacaktır. Bu durumda sözlü tehdit sebebi ile fail altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Sen görürsün tehdit etmek midir? Failin sen görürsün demesi sair bir kötülük gerçekleştireceğinden bahsederek mağduru korkutması amacı taşıyor ve tehdit edilen kişi huzursuz, tedirgin ve korku içindeyse tehdit suçu meydana gelmektedir. Parmak sallamak suç mu? Tehdit, mağdurun karar verme veya hareket etme özgürlüğünü kısıtlayan, özgür iradesinin önüne geçen, onda korku ve endişe yaratmaya elverişli her türlü söz, yazı, vb. hareketlerdir. Bu hareketlere örnek olarak “sen görürsün” anlamında parmağını mağdura doğru sallamak, ikametgâhının önüne kafatası resmi koymak ya da örnek olarak verilebilir. Eylemsel olarak gerçekleştirilen davranışların tehdit suçuna vücut verip vermeyeceği noktasında uzman ceza avukatından bilgi alınmalıdır. Hangi cümleler tehdit sayılır? Yargıtay tarafından tehdit sayılan cümleler; Seni bu mahallede yaşatmayacağım, senin bacaklarını kırarım, eğer tezgâh açarsan bir ton dayak yiyeceksin seni döverim, senin ağzını kırarım, yakalarsam öldürürüm, ölümlerden ölüm beğen, silahlar konuşacak, ananı avradını sinkaf edeceğim, başkasıyla evlenirsen seni yaşatmam, senin kanlı gömleğini görmeden bana rahat yok, bana oyun oynamayın cayır cayır yakarım, hepinizi yakarım, el ile boğaz kesme işareti yapma kişinin vücut bütünlüğüne yönelen, tehdit suçunu oluşturan sözlerdendir. Para vermezsen sonunu sen düşün, evini ateşe veririm, evi yakacağım, çık, camınızı çerçevenizi indiririm, oteli yakarım, başınıza yıkarım, duvarı yıktıktan sonra kapıyı da yıkacağım şeklindeki cümleler ise mal varlığına yönelen, tehdit suçuna sebebiyet veren sözlerdir. Telefonla ve mesajla tehdidin cezası nedir? Telefonla veya mesajla tehdidin cezası suçun temel halinin işlenmesi halinde ceza 6 aydan 2 yıla kadar hapis veya 6 aya kadar hapis veya adli para cezası olacaktır. Ancak cezanın tayini noktasında her somut olayın özellikleri dikkate alınır. Bu sebeple ceza avukatından yardım alınmasında fayda vardır. Tehdit suçu kimler aleyhine işlenebilir? Tehdit suçu, ancak gerçek kişiler aleyhine işlenebilir. Tüzel kişiler (şirketler, vakıflar, dernekler vs.) aleyhine tehdit suçunun işlenmesi mümkün değildir. Çünkü tehdit suçu ile kişilerin manevi dünyası korunmaktadır. Tehdit suçu şikayet süresi ve zamanaşımı süresi nedir? Tehdit suçunun yalnızca malvarlığına yönelen veya sair kötülük teşkil eden basit şekli şikayete tabidir. Bu nedenle malvarlığı değerlerine yönelen tehdit suçunda şikayet süresi 6 aydır. Şikayet süresi, mağdurun fiili ve faili öğrenmesinden itibaren başlar. Tehdit suçunun yaşam hakkına yönelik basit şeklinde ve diğer tüm nitelik hallerinde takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde değildir. Bu suçlar açısından şikayet hakkı, dava zamanaşımı süresi olan 8 yıl içinde kullanılabilir ve suç dava zamanaşımı süresi içinde soruşturulabilir. Tehdit suçu uzlaştırma kapsamında mıdır? Tehdit suçunun temel şekli, taraflar arasında uzlaştırma prosedürünün uygulanmasını gerektiren suçlardandır. Ancak vücut bütünlüğüne yönelen ve nitelikli tehdit suçu uzlaştırma kapsamında değildir. Sosyal medya ve internet yoluyla tehdit edildim, ne yapmalıyım? Sosyal medya kullanımı günümüzde çok fazla yaygınlaşmıştır. Artık her insanın mutlaka birden fazla sosyal medya hesabı bulunmaktadır. Sosyal medya kullanımının artması ile sosyal medya üzerinden tehdit, hakaret gibi suçların işlenmesi de artış göstermiştir. Kişiler sosyal medya üzerinden tehdit edildikten sonra tehdit eden failin profilinin gizlenmesi ya da kapatması ile kendisinin bulunamayacağı düşüncesi ile rahatlıkla tehdit suçunu işleyebilmektedir. Sosyal medya üzerinden (Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, Snapchat, Tiktok) kişiye yönelik tehditte bulunan kişi, profilini kapatsa dahi IP adres tespiti yapılarak suçun kim tarafından işlediği tespit edilebilmektedir. Sosyal medya üzerinden tehdide maruz kalan kişi, savcılık makamına ya da polise başvurarak kendisinin tehdit edildiğini ve tehdit eden kişinin hangi sosyal medya üzerinden tehdit ettiğini belirtmesi gerekmektedir. IP adres tespiti ile gerekli kimlik tespiti yapılabilecektir. Tehdit eden kişi, sahte bir hesap üzerinden kişiyi tehdit eder ise tehdit suçunun ağırlaştırıcı halini işlemiş olacaktır. Kişi, kendisini tanınmayacak bir hale koyarak tehdit işlemiş olacağından fail, kanunen iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunacaktır. Sosyal medya üzerinden tehdide maruz kalan kişi, yalnızca tehdit edenin kim olduğunu öğrenmek için kimlik tespiti talebinde bulunamayacaktır. Mağdur olan kişi, ancak tehdide ilişkin şikâyet yoluna başvurur ise akabinde tehdit eden kişinin kim olduğu tespit edebilecektir. Tehdit suçunda şikayete ilişkin sürecin işleyişi hakkındaki sorularınızı uzman ceza avukatına sorabilirsiniz. Tehdit nedeniyle tazminat davası açabilir miyim? Tazminat, kişinin haksız eylem nedeniyle uğramış olduğu zararın karşılığıdır. Kişi, fail tarafından tehdit edilmiş ise tehdit nedeniyle tazminat davası açma hakkına sahiptir. Tehdit eylemi nedeniyle kişilik hakları zedelenmiş, manevi ve psikolojik çöküntüye uğramış ise manevi tazminat ödenmesi yönünde tazminat davası açabilir. Hâkim, saldırı teşkil eden olayın her durumunu ve tarafların ekonomik durumlarını da dikkate alarak ödenecek olan tazminat miktarını takdir edecektir. Tazminat davasının şartlarını öğrenmek için ceza avukatından hukuki destek alabilirsiniz. Tehdit suçu nasıl ispat edilir? Tehdit suçu sanık ikrarı, tanık beyanları, ses kayıtları, mesaj dökümleri gibi yollarla ispat edilebilmektedir. Söz konusu delillerin değerlendirilmesi soruşturma ve kovuşturma aşamasında yapılacaktır. Delillerin kabul edilebilir olması için hukuka uygun elde edilmiş olması gerekmektedir. Aksi halde hukuka aykırı delil yargılamada dikkate alınmayacaktır. Bu sebeple delillerin hukuka uygunluğu hususunda uzman bir ceza avukatına danışılması gerekmektedir. Tehdite karşı ne yapılır? Tehdit edildiğini iddia eden kişi vakit kaybetmeden cumhuriyet başsavcılığına veya karakola başvurmalı, suç duyurusunda bulunmalıdır. Yetkili merciler gerekli gördüğü takdirde mağdur lehine koruma tedbirleri de alarak oluşabilecek zararları en aza indirgeyecektir. Tehdit suçu para cezasına çevrilir mi? Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehditte, mağdurun şikayeti üzerine, altı aya kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur. Adli para cezası verilebilmesi için hangi şartların olması gerektiği noktasında uzman ceza avukatına danışabilirsiniz. Gıyapta tehdit mümkün mü? Tehdit suçunun gıyapta, yani kişinin yokluğunda işlenmesi de mümkündür. Ancak suçun işlenmiş olduğunun kabul edilebilmesi için tehdit edilenin (mağdurun) tehditten haberdar olması gerekmektedir. Başka bir deyişle, mağdurun tehditten haberdar olması şartıyla, tehdit suçunun gıyapta işlenmesi pekâlâ mümkündür. Tehdit suçu şikayetten vazgeçme ile düşer mi? Tehdit suçunun şikayete bağlı basit halinde, şikayetten vazgeçmeniz halinde dosyanın düşmesine karar verilir, ancak yaşam hakkına yönelen ve nitelikli haldeki tehdit suçundan şikayetten vazgeçseniz dahi yargılama devam edecektir. Şikayetin nasıl yapılacağı hakkında bilgi için uzman ceza avukatına danışabilirsiniz. Hangi aşamaya kadar şikayetten vazgeçilir? Şikayetten vazgeçme kurumunu şikayetten vazgeçmenin hangi safhada yapıldığına göre farklı değerlendirmek gerekir. Soruşturma safhasında; her aşamada, kovuşturma safhasında ''karar kesinleşinceye kadar'' şikayetten vazgeçme mümkündür. Uzlaşma davayı düşürür mü? Uzlaşmaya tabii tehdit suçunda tarafların anlaşması halinde davanın düşmesine karar verilir. Seninle görüşeceğiz, Sana göstereceğim, Akıllı ol gibi cümleler tehdit suçunu oluşturur mu? Tehdit suçunun oluşabilmesindeki temel durum, mağdurun huzurunun bozulması, tedirgin olması ve tehdit sebebiyle korku duymasıdır. Bunların varlığı ile tehdit eden kişinin, kötülüğü gerçekten gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği hususundaki kararlılığı incelenir. Yargıtay'a da konu olan ''seninle görüşeceğiz, sana göstereceğim, akıllı ol'' gibi cümlelerin somut olayın özelliklerine göre mağdurda korku, endişe oluşturması sebebiyle tehdit suçunu oluşturduğu kabul edilmiştir. Tehdit suçunun somut olaylara göre değişiklik gösterebilmesi nedeniyle ceza avukatından hukuki destek alınmalıdır. Tehdit davalarına hangi mahkeme bakar? Tehdit davalarında görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir, suçun işlendiği yerde asliye ceza mahkemeleri bakacaktır. Tehditi ses kaydına almak suç mu? Kişilerin izin ve rızası olmaksızın kişisel verilerinin ele geçirilmesi suç teşkil eder. Suçun oluşmaması için, ses kaydı alacağınız kimsenin bundan haberdar olması gerekmektedir. Ancak kimi zaman habersiz alınan ses kayıtları da hukuka uygun sayılmaktadır. Ses kayıtlarının hukuka uygun olması için aranan şartlar noktasında ceza avukatına danışabilirsiniz. Tehdit suçundan tutuklama olur mu? Tehdit suçunun basit sayılan halinde tutuklama tedbiri uygulanmaz ancak somut olayın özellikleri göz önüne alınarak, yaşam hakkına yönelen ve diğer nitelikli hallerde hakim tarafından tutuklama kararı verilebilir. Sizi şikayet edeceğim tehdit mi? Bir haksızlığa uğrayan kişinin, karşı tarafa “sana dava açacağım, savcılığa şikayet edeceğim” vesaire sözleri tehdit olarak değerlendirilemez. Zira burada kişi hak arayışına gireceğini bildirmektedir. Ölümle tehdidin cezası ne kadardır? Tehdit suçunun ölümle korkutularak gerçekleştirilmiş olması halinde suçun nitelikli hallerinin oluşmaması söz konusu ise basit tehdit oluşacak olup fail altı aya kadar hapis veya adli para cezası ile cezalandırılır. Daha fazla cezayı gerektiren hallerden birinin gerçekleşmesi durumunda ise fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Kavga sırasında söylenen sözler tehdit suçunu oluşturur mu? Hali hazırda geçerli olan yeni içtihatlara göre, eğer diğer şartları da varsa, kavga sırasında söylenen sözlerin tehdit suçunu oluşturabileceği, sadece varsa haksız tahrik nedeniyle cezada indirim yapılabileceği kabul edilmektedir. Her durum somut olayın özelliklerine göre değerlendirildiğinden hukuki yardım almak için uzman ceza avukatına danışabilirsiniz.
tehdit-sucu

Tanımı

Tehdit suçu, bir kişiye zarar vermek, onu korkutmak veya yaptırmak istediği bir şeyi çalmak amacıyla sözlü veya yazılı olarak belirli bir hareket veya davranışla yol göstermek veya baskı yapmak anlamı gelir.

Tarihsel Süreç

Tehdit suçu, tarihi olarak toplumların düzenini sağlamak için kullanılan bir araçtı. İlk dönemlerde, tehditler genellikle devlet tarafından kullanılırken, genel yapılar arasında da yaygınlaştı.

mevzuat

Tehdit suçu, Türk ceza kanununun 106. maddesinde düzenlenmiştir. Bu maddeye göre, bir kişiye veya yakınlarına yöneltilen tehdit, hapis cezasıyla cezalandırılır.

Tehdit Suçunun Şartları Nelerdir?

Nitelikli/Basit Tehdit Arasındaki Fark

Tehdit kullanma, yaygınlaştırma veya basit olarak nitelendirilir. Nitelikli tehdit; silah, bıçak veya diğer öldürücü aletlerle yapılan tehdit, genellikle daha ciddi bir cezayı gerektirir. Basit tehdit ise, sözlü veya yazılı bir tehdit içerir ve daha hafif bir cezayı gerektirir.

Zorlama/İstismar Arasındaki Fark

Tehdit suçu iletmeleri bir başka factor de zorlama veya kötüye kullanma. Zorlama, bir kişi tarafından tehdit edilmek zorunda kalınan bir eylemdir. İstismar ise, bir grubun zayıf kullanımı kullanılarak tehdit edilmesi ve istenen bir şeyi gerçekleştirmesidir.

Kişinin Haklarının İhlali

Tehdit cinayeti, bir oğlunu yaydığı için suç olarak kabul edilir. Tehdit edilen kişi özgürlüğü, güvenlik veya yetkililer hakkı, tehdit eden kişi tarafından savunulur.

Tehdit Suçu Türleri Nelerdir?

Şahsi Tehdit

Şahsi tehdit, bir kişinin fiziksel veya ruhsal sağlığına zarar vermek amacıyla yapılır. Bu tür tehditler genellikle bir kişiye yöneliktir.

Aile Üyelerine Tehdit

Aile üyelerine yönelik tehditler, genellikle bir kişinin kişisel sağlığı veya yönetimi ile bağlantılıdır. Örneğin, bir kişinin ailesinin zarar göreceği veya evlerinin yakılacağı tehditler gibi.

İş Yerine Tehdit

İş yeri tehditleri, işletme ve işçi güvenliğine yönelik yapılandırılmış tehditlerdir. Bu tür tehditler, harcamaların devamını engelleyebilir ve çalışanların psikolojik sağlığına zarar verebilir.

telefonla tehdit

Telefonla yapılan tehditler, sözlü olarak yapılan tehditler içerir. Bu tür tehditler genellikle belirsiz kişiler tarafından yapılmaktadır.

Tehdit Suçu Hangi Cezayı Gerektirir?

Cezanın Belirlenmesinde Etkili Faktörler

Tehdit cezası cezası, tehdit edilen kişinin durumu, tehdit edenin suç duyurusu ve sınırlamaların sınırları gibi faktörlere bağlıdır. Cezanın belirlenmesinde, ayrıca mahkemenin suçun ağırlığına göre yetkisi vardır.

Cezaların İndirilmesi/Arttırılması

Cezaların indirilmesi veya kullanılması, suçun işleniş şekline ve suçun ağırlığına göre belirlenir. Örneğin, tehdit eden mahkumiyet, koruma cezalarının indirilmesi neden olabilir. Ancak, tehdit altındaki kişilere ciddi bir zarar verme cezaları artırılabilir.

Tehdit Suçu Davası Nasıl Açılır?

Tehdit suçu, bir kişinin diğerini ciddi bir zararla tehdit etmesi ve bu tehdidin kişinin huzurunu bozacak derecede ciddi olması durumunda işlenir. Bu cezanın cezası ise 2 aydan 2 yıla kadar hapis ve para cezasıdır. Tehdit davası davası açmak için şikayet süreci, soruşturma süreci ve dava aşaması olmak üzere üç temel adım bulunmaktadır.

Şikayet Süreci

Tehdit suçu işlenmiş durumda, öncelikle suç işlendiği yerin savcılığına şikayette bulunulması gerekmektedir. Bu şikayet, tehdit edilen kişi veya kişiler tarafından kullanılabilir veya vekilleri tarafından yapılabilir.

Soruşturma Süreci

Şikayet dilekçesi ardından, savcılık tarafından soruşturma açılır ve şikayet dilekçesi, tehdit eden kişinin ifadesi, görgü tanıklarının ifadeleri, deliller ve diğer bilgiler incelenerek suçun işlenip işlenmediği belirlenebilir.

Dava Aşaması

Eğer soruşturma cezası tehdit suçunun işlenmesine karar verilirse, savcılık tarafından dava açılır. Bu yola çıkan, sanık ve müşteki avukatları tarafından küçük savunma ve deliller mahkemesi tarafından sağlanması. Mahkeme, suçun işlenip işlenmediğine ve sanığın suçuna karşı yürüttüğü eylemin sonuna göre infaz verir.

Tehdit Suçuyla İlgili Örnek Kararlar

Yargıtay Kararlarına Örnekler

– Yargıtay 3. Ceza Dairesi tarafından verilen bir kararda, bir kişinin elektronik posta yoluyla yaptığı tehdit suçlaması işleme eylemi, cezai haklarının elinde bulundurduğu beyan edilmektedir. – Yargıtay 12. Ceza Dairesi tarafından verilen bir kararda, bir şahsın, tehdit için kullanılan bir araç silah olarak kullanılması durumunda, sınırlarının daha ciddi olduğu ve cezanın sınırlarının gereğini belirtir.

İlgili Dava Örnekleri

– Bir sanığın, bir kişiyi telefonla sonlandıran, ona ölümle tehdit ettiği bir dava örneği mevcuttur. – Bir başka örnekte ise bir kişi, diğer kişilerin darp ederek tehdit ettiği, suçun işlendiği ve ceza aldığı görülüyor.

Tehdit Suçuyla İlgili Avukat Tutma Süreci

Avukatın Rolü

Tehdit suçu ile ilgili bir davada, avukat müşteki ve zanlının yanından ayrılmaya ve adaleti sağlamaya çalışır. Müşteki taraf için avukat, tehdit edilen kişiyi savunurken, sanık taraf için avukat, savunma yaparak yürütmeyi yürütmemek veya cezanın alınması için savunmalar sunar.

Avukat Tavsiyeleri

Tehdit suçu davasında avukat tutmak, adil bir savunma yapmak için oldukça önemlidir. Avukatınızın size vereceği en önemli tavsiye, suçlamaların kısıtlamalarına veya yanlışlığına yargılama, savcılık ve mahkeme ile tam işbirliği içinde hareket etmenizdir.

Tehdit Suçuyla İlgili Önlemler Nelerdir?

Şikayet Etme / Rapora Bağlama

Tehdit suçu işlendiğinde, mağdurun ilk yapması gereken şey, durumu polise veya savcılığa ibraz etmektir. Bu şekilde, yetkililer tarafından gerekli önlemlerin alınması ve tehdit eden kişi hakkında soruşturma başlatılabilir.

Kendinizi Koruma Yöntemleri

Tehdit suçu ile karşı karşıya kalan kişiler, onları korumak için bazılarını muhafaza edebilirler. Bunlar arasında, güvenli bir yerde kalma, koruma güçlerini artırma alma, koruma altına alınma ve gerekirse bir avukatla korumayı yapma gibi tedbir bulunur.Tehdit suçu, ciddi bir suçtur ve sonuçları olumsuz olabilir. Bu suçlama, tehdit suçlamaları hakkında kapsamlı bir bilgi saklama, ancak bu suçla ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, en iyi yol, bir avukatla konuşmaktır. Uygun öneriler alarak ve koruma önlemleri alarak, bu suçlamayla ilgili herhangi bir olumsuz sonucu önleyebilirsiniz.

Sıkça Sorulan Sorular

1. Tehdit suçu hangi cezayı gerektirir?

Tehdit suçu Türk Ceza Kanunu’nda 2 görevli 4 hapishaneye kadar hapis cezası ile cezalandırılmaktadır. Ancak, savunma tehditleri daha ağır cezalar gerektirebilir.

2. Tehdit suçu kimler tarafından işlenebilir?

Herhangi bir kişi, tehdit suçunu işleyebilir. Bu, iş yerinde, aile içinde ya da başka bir yerde meydana gelebilir.

3. Tehdit suçu için şikayetçi olmak zorunda mıyım?

Hayır, şikayetçi olmak zorunda değilsiniz. Ancak, suçlamalarınızın gecikmelerinden emin olmak ve adaletin sağlanmasını sağlamak için şikayette bulunma en süreleri.

4. Tehdit suçundan nasıl korunabilirim?

Tehdit suçundan korunmak için, şikayet etmek ve rapor tutmak en önemli adımdır. Ayrıca, kendinizin ve sevdiklerinizin güvenliği için gerekli önlemlerin alınması da önemlidir. Bu önlemler arasında, kişisel güvenlik önlemleri almak, güvenlik kameraları kullanmak ve acil durum planları oluşturmak bulunmaktadır.

SON HABERLER

Genel Haberler Son Dakika

Kasten Yaralama Sonucunda Hayati Tehlikenin ve Ölüm Neticesinin Oluşması

Genel Haberler Son Dakika

Hakkında Teknik Araçlarla İzleme Kararı Bulunmayan Sanık Aleyhine Elde Edilen Delilin Hukuka Aykırılığı

Genel Haberler Son Dakika

FOREX DOLANDIRICILIĞI VE MAĞDUR HAKLARI

Genel Haberler Son Dakika

Bakan Tunç: Yargı Reformu Strateji Belgemiz tamamlanmak üzere

Genel Haberler Son Dakika

İnternet ve Sosyal Medya Yoluyla Hakaret Suçu

Genel Haberler Son Dakika

Türk Ceza Hukukunda Dava Zamanaşımı

Genel Haberler Son Dakika

SUÇ ÜSTLENME SUÇU – SUÇU BİLDİRMEME SUÇU – SUÇ UYDURMA SUÇU

Ceza HUkuku Cinsel Suçlar Cinsel Taciz Genel Haberler

İSTANBUL CİNSEL TACİZ AVUKATI

Genel Haberler Son Dakika

5 bin 126 çift 1 yıl dolmadan boşandı

Genel Haberler Son Dakika

Suçüstü Hali Şüphesinin Adli Aramada Yol Açtığı Sorunlar

Genel Haberler Son Dakika

Belirli Bir Bölgeye Odaklanan Youtube Yayınlarının Hukukiliği

Genel Haberler Son Dakika

İŞ SÖZLEŞMESİ DEVAM EDERKEN KIDEM TAZMINATI ÖDENEBİLİR Mİ?

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2019/9590 başvuru numaralı kararı

Genel Haberler Son Dakika

ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ (İZALE-İ ŞUYU) DAVASI

Genel Haberler Son Dakika

2024 Yılı İdari Yargı Ana Kararnamesine İlişkin Duyuru

Genel Haberler Son Dakika

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA KAT MALİKLERİ KURULU KARARLARININ HÜKÜMSÜZLÜĞÜ DAVALARI – 634 s.Kanun m.33

Genel Haberler Son Dakika

TBB TAHKİM GÜNÜ 2. ETKİNLİĞİ YOĞUN KATILIMLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Genel Haberler Son Dakika

YARGI KARARLARIYLA İDARENİN HİZMET KUSURU SORUMLULUĞU VE YIKIM NEDENİYLE TAZMİNAT

Genel Haberler Son Dakika

AYM’nin 2024/28 esas – 2024/24 karar sayılı kararı

Genel Haberler Son Dakika

Taraf Olunan Konuşmanın Rıza Hilafına Kaydedilmesine Farklı Bakışlar

Block header
Block content. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit nullam nunc justo sagittis suscipit ultrices.